Bản tin số 423 về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai tính đến ngày 01/01/2023

1. Thông tin về ca mắc COVID-19

Tổng số F0 ghi nhận mới từ ngày 26/12/2022 - 01/01/2023: 03 trường hợp (giảm 03 trường hợp so với tuần trước). Trong đó:

- Thành phố Lào Cai: 01 trường hợp.

- Huyện Si Ma Cai: 01 trường hợp.

- Huyện Văn Bàn: 01 trường hợp.

2. Luỹ kế bệnh nhân khỏi và đang điều trị: 186.379 bệnh nhân. Trong đó: 186.376 bệnh nhân đã điều trị khỏi; 03 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Lào Cai.

3. Công tác điều trị

3.1. Tổng số: 03 bệnh nhân.

Số F0 nhập viện điều trị mới từ ngày 26/12/2022 - 01/01/2023: 02 trường hợp (giảm 01 ca so với tuần trước).

- Điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh: 01 bệnh nhân.

- Điều trị tại nhà: 02 bệnh nhân (Tp Lào Cai: 01 bệnh nhân, Si Ma Cai: 01 bệnh nhân).

3.2. Tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân

Không có triệu chứng: 03.

4. Công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

4.1. Tổng số mũi tiêm được: 2.338.702 mũi tiêm 

- Tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi:

+ Mũi 1: 117.983 người (chiếm 99,73% tổng số trẻ có mặt).

+ Mũi 2: 109.497 người (chiếm 92,56% tổng số trẻ có mặt).

- Tiêm cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi:

+ Mũi 1: 86.061 người (chiếm 98,97% dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi).

+ Mũi 2: 85.336 người (chiếm 98,13% dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi).

+ Mũi nhắc lại: 68.229 người (chiếm 78,46% dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi).

- Tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên:

+ Mũi 1: 483.270 người (chiếm 99,87% dân số 18 tuổi trở lên).

+ Mũi 2: 480.763 người (chiếm 99,35% dân số 18 tuổi trở lên).

+ Số người tiêm mũi bổ sung: 260.842 người.

+ Số người tiêm mũi nhắc lại lần 1: 418.098 người.

+ Số người tiêm mũi nhắc lại lần 2: 228.623 người.

4.2. Chi tiết số liệu tiêm chủng tại các địa phương

- Huyện Bảo Thắng

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 15.738 người, đạt 100,00%; Mũi 2: 14.262 người, đạt 90,62% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 10.190 người, đạt 100%; Mũi 2: 10.190 người, đạt 100%; Mũi nhắc lại: 8.392 đạt 82,36 % (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 73.111 người, đạt 100,00%; Mũi 2: 73.109 người, đạt 100,00% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 45.587 người; Mũi nhắc lại lần 1: 63.955 người. Mũi nhắc lại lần 2: 38.357 người.

- Huyện Bảo Yên

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 12.985 người, đạt 99,56%; Mũi 2: 11.083 người, đạt 85,35% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 10.128 người, đạt 97,82%; Mũi 2: 10.128 người, đạt 97,82%; Mũi nhắc lại: 7.753 người, đạt 76,55% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 54.286 người, đạt 99,72%; Mũi 2: 54.015 người, đạt 99,22% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 34.987 người; Mũi nhắc lại lần 1: 45.319 người. Mũi nhắc lại lần 2: 29.437 người.

- Huyện Bát Xát

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 13.336 người, đạt 97,18%; Mũi 2: 12.786 người, đạt 99,88% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.708 người, đạt 93,77%; Mũi 2: 9.654 người, đạt 93,25%; Mũi nhắc lại: 8.648 người, đạt 89,58% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 49.075 người, đạt 99,72%; Mũi 2: 48.781 người, đạt 99,12% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 30.663 người; Mũi nhắc lại lần 1: 48.045 người. Mũi nhắc lại lần 2: 21.821 người.

- Huyện Bắc Hà

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 11.614 người, đạt 99,99 %; Mũi 2: 10.998 người, đạt 94,70% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 8.457 người, đạt 99,93%; Mũi 2: 8.268 người, đạt 97,70%; Mũi nhắc lại: 6.785 người, đạt 82,06% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 41.021 người, đạt 99,84%; Mũi 2: 40.815 người, đạt 99,34% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 16.645 người; Mũi nhắc lại lần 1: 36.447 người. Mũi nhắc lại lần 2: 18.349 người.

- Huyện Mường Khương

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 11.545 người, đạt 100,00%; Mũi 2: 11.020 người, đạt 95,45% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 7.689 người, đạt 100%; Mũi 2: 7.584 người, đạt 98,63%; Mũi nhắc lại: 5.719 người, đạt 75,41% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 34.669 người, đạt 99,76%; Mũi 2: 34.614 người, đạt 99,60% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 21.610 người; Mũi nhắc lại lần 1: 30.052 người. Mũi nhắc lại lần 2: 11.470 người.

- Thị xã Sa Pa

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 11.918 người, đạt 100,00%; Mũi 2: 10.640 người, đạt 98,28% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại thị xã).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.769 người, đạt 99,90%; Mũi 2: 9.803 người, đạt 100,00%; Mũi nhắc lại: 6.340 người, đạt 64,67% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại thị).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 41.773 người, đạt 99,69%; Mũi 2: 41.731 người, đạt 99,59% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại thị xã).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 16.858 người; Mũi nhắc lại lần 1: 35.976 người. Mũi nhắc lại lần 2: 16.508 người.

- Huyện Si Ma Cai

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 6.493 người, đạt 97,54%; Mũi 2: 5.981 người, đạt 92,11% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 5.230 người, đạt 99,92%; Mũi 2: 5.050 người, đạt 96,48%; Mũi nhắc lại: 3.802 người, đạt 75,29% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 20.709 người, đạt 100,00%; Mũi 2: 20.657 người, đạt 99,75% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 9.381 người; Mũi nhắc lại lần 1: 18.937 người. Mũi nhắc lại lần 2: 8.402 người.

- Thành phố Lào Cai

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 20.484 người, đạt 96,12%; Mũi 2: 19.485 người, đạt 95,12% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại thành phố).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 14.870 người, đạt 99,95%; Mũi 2: 14.837 người, đạt 99,73%; Mũi nhắc lại: 13.234 người, đạt 89,20% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại thành phố).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 105.574 người, đạt 100%; Mũi 2: 105.539 người, đạt 99,96% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại thành phố).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 46.633 người; Mũi nhắc lại lần 1: 92.453 người. Mũi nhắc lại lần 2: 52.232 người.

- Huyện Văn Bàn

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 13.870 người, đạt 100,00%; Mũi 2: 13.242 người, đạt 95,47% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 10.020 người, đạt 100,00%; Mũi 2: 9.822 người, đạt 98,02%; Mũi nhắc lại: 7.556 người, đạt 76,93% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 63.052 người, đạt 99,87%; Mũi 2: 61.502 người, đạt 97,42% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 38.478 người; Mũi nhắc lại lần 1: 46.914 người. Mũi nhắc lại lần 2: 32.047 người.

5. Đánh giá phân loại cấp độ dịch tại Lào Cai theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế

Cấp độ 1: 152/152 xã/phường/thị trấn.

Tiểu ban Truyền thông