Bản tin số 415 về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai tính đến ngày 06/11/2022


1. Thông tin về ca mắc C
OVID-19

Tổng số F0 ghi nhận mới từ ngày 31/10 - 06/11/2022: 33 trường hợp (giảm 09 trường hợp so với tuần trước). Trong đó:

- Thành phố Lào Cai: 20 trường hợp.

- Huyện Bảo Yên: 05 trường hợp.

- Huyện Bắc Hà: 02 trường hợp.

- Thị xã Sa Pa: 02 trường hợp.

- Huyện Bát Xát: 02 trường hợp.

- Huyện Si Ma Cai: 01 trường hợp.

- Bảo Thắng: 01 trường hợp.

2.  Luỹ kế bệnh nhân khỏi và đang điều trị: 186.243 bệnh nhân. Trong đó: 186.219 bệnh nhân đã điều trị khỏi; 24 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Lào Cai.

3. Công tác điều trị

3.1. Tổng số: 24 bệnh nhân.

Số F0 nhập viện điều trị mới từ ngày 31/10 - 06/11/2022: 05 trường hợp (tăng 05 ca so với tuần trước).

- Điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh: 03 bệnh nhân.

- Điều trị tại nhà: 21 bệnh nhân (Thành phố Lào Cai: 14 bệnh nhân; huyện Bảo Yên: 03 bệnh nhân; huyện Bắc Hà 01 bệnh nhân; huyện Bát Xát 02 bệnh nhân, huyện Si Ma Cai 01 bệnh nhân).

3.2. Tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân

Không có triệu chứng: 24 trường hợp.

4. Công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

4.1. Tổng số mũi tiêm được: 2.271.198 mũi tiêm 

- Tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi:

+ Mũi 1: 113.094 người (chiếm 96,26% tổng số trẻ có mặt).

+ Mũi 2: 86.136 người (chiếm 73,32% tổng số trẻ có mặt).

- Tiêm cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi:

+ Mũi 1: 85.683 người (chiếm 99,49% dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi).

+ Mũi 2: 84.673 người (chiếm 98,32% dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi).

+ Mũi nhắc lại: 64.261 người (chiếm 74,62% dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi).

- Tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên:

+ Mũi 1: 482.769 người (chiếm 99,86% dân số 18 tuổi trở lên).

+ Mũi 2: 480.233 người (chiếm 99,32% dân số 18 tuổi trở lên).

+ Số người tiêm mũi bổ sung: 260.842 người.

+ Số người tiêm mũi nhắc lại lần 1: 409.379 người.

+ Số người tiêm mũi nhắc lại lần 2: 201.128 người.

4.2. Chi tiết số liệu tiêm chủng tại các địa phương

- Huyện Bảo Thắng

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 15.006 người, đạt 98,11%; Mũi 2: 11.754 người, đạt 76,85% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 10.159 người, đạt 100,00%; Mũi 2: 10.158 người, đạt 99,97%; Mũi nhắc lại: 8.248 đạt 81,19% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 73.090 người, đạt 100,00%; Mũi 2: 73.084 người, đạt 99,99% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 45.587 người; Mũi nhắc lại lần 1: 63.458 người. Mũi nhắc lại lần 2: 36.332 người.

- Huyện Bảo Yên

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 12.460 người, đạt 97,34%; Mũi 2: 8.792 người, đạt 68,68% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 10.024 người, đạt 99,26%; Mũi 2: 10.024 người, đạt 99,26%; Mũi nhắc lại: 7.349 người, đạt 72,77% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 54.241 người, đạt 99,76%; Mũi 2: 53.948 người, đạt 99,23% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 34.987 người; Mũi nhắc lại lần 1: 44.811 người. Mũi nhắc lại lần 2: 27.805 người.

- Huyện Bát Xát

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 12.786 người, đạt 98,85%; Mũi 2: 10.870 người, đạt 84,04% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.692 người, đạt 96,71%; Mũi 2: 9.612 người, đạt 95,91%; Mũi nhắc lại: 7.952 người, đạt 79,35% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 49.074 người, đạt 99,74%; Mũi 2: 48.768 người, đạt 99,12% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 30.663 người; Mũi nhắc lại lần 1: 47.763 người. Mũi nhắc lại lần 2: 19.925 người.

- Huyện Bắc Hà

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 11.090 người, đạt 95,48 %; Mũi 2: 9.102 người, đạt 78,36% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 8.438 người, đạt 99,93%; Mũi 2: 8.218 người, đạt 97,32%; Mũi nhắc lại: 6.440 người, đạt 76,27% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 41.011 người, đạt 99,84%; Mũi 2: 40.784 người, đạt 99,28% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 16.645 người; Mũi nhắc lại lần 1: 35.914 người. Mũi nhắc lại lần 2: 16.627 người.

- Huyện Mường Khương

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 11.053 người, đạt 97,96%; Mũi 2: 9.435 người, đạt 83,62% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 7.633 người, đạt 100%; Mũi 2: 7.517 người, đạt 98,48%; Mũi nhắc lại: 5.420 người, đạt 71,01% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 34.633 người, đạt 99,75%; Mũi 2: 34.581 người, đạt 99,60% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 21.610 người; Mũi nhắc lại lần 1: 28.145 người. Mũi nhắc lại lần 2: 9.847 người.

- Thị xã Sa Pa

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 11.271 người, đạt 97,98%; Mũi 2: 7.423 người, đạt 64,53% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại thị xã).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.746 người, đạt 100%; Mũi 2: 9.587 người, đạt 98,37%; Mũi nhắc lại: 5.420 người, đạt 71,01% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại thị).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 41.643 người, đạt 99,41%; Mũi 2: 41.636 người, đạt 99,40% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại thị xã).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 16.858 người; Mũi nhắc lại lần 1: 34.855 người. Mũi nhắc lại lần 2: 12.056 người.

- Huyện Si Ma Cai

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 6.110 người, đạt 91,78%; Mũi 2: 4.185 người, đạt 62,87% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 5.116 người, đạt 99,73%; Mũi 2: 4.965 người, đạt 96,78%; Mũi nhắc lại: 3.474 người, đạt 67,72% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 20.480 người, đạt 99,91%; Mũi 2: 20.497 người, đạt 100% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 9.381 người; Mũi nhắc lại lần 1: 17.925 người. Mũi nhắc lại lần 2: 6.441 người.

- Thành phố Lào Cai

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 19.920 người, đạt 93,47%; Mũi 2: 14.535 người, đạt 68,20% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại thành phố).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 14.860 người, đạt 99,92%; Mũi 2: 14.826 người, đạt 99,69%; Mũi nhắc lại: 12.813 người, đạt 86,16% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại thành phố).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 105.560 người, đạt 99,98%; Mũi 2: 105.517 người, đạt 99,94% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại thành phố).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 46.633 người; Mũi nhắc lại lần 1: 90.256 người. Mũi nhắc lại lần 2: 46.795 người.

- Huyện Văn Bàn

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 13.398 người, đạt 95,12%; Mũi 2: 10.040 người, đạt 71,28% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 10.017 người, đạt 100,00%; Mũi 2: 9.781 người, đạt 97,64%; Mũi nhắc lại: 7.179 người, đạt 71,67% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 63.039 người, đạt 100%; Mũi 2: 61.424 người, đạt 97,44% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 38.478 người; Mũi nhắc lại lần 1: 46.030 người. Mũi nhắc lại lần 2: 28.562 người.

5. Đánh giá phân loại cấp độ dịch tại Lào Cai theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế

Cấp độ 1: 152/152 xã/phường/thị trấn./.

Tiểu ban Truyền thông