Bản tin số 418 về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai tính đến ngày 27/11/2022

1. Thông tin về ca mắc COVID-19

Tổng số F0 ghi nhận mới từ ngày 21-27/11/2022: 16 trường hợp (giảm 04 trường hợp so với tuần trước). Trong đó:

- Thành phố Lào Cai: 10 trường hợp.

- Huyện Bát Xát: 04 trường hợp.

- Huyện Si Ma Cai: 01 trường hợp.

- Huyện Văn Bàn: 01 trường hợp.

2. Luỹ kế bệnh nhân khỏi và đang điều trị: 186.296 bệnh nhân. Trong đó: 186.292 bệnh nhân đã điều trị khỏi; 04 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Lào Cai.

3. Công tác điều trị

3.1. Tổng số: 04 bệnh nhân.

Số F0 nhập viện điều trị mới từ ngày 21-27/11/2022: 03 trường hợp (giảm 01 ca so với tuần trước).

- Điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh: 02 bệnh nhân.

- Điều trị tại nhà: 02 bệnh nhân (Thành phố Lào Cai: 01 bệnh nhân; Bát Xát: 01 bệnh nhân).

3.2. Tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân

Không có triệu chứng: 04 trường hợp.

4. Công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

4.1. Tổng số mũi tiêm được: 2.314.520 mũi tiêm 

- Tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi:

+ Mũi 1: 115.953 người (chiếm 98,38% tổng số trẻ có mặt).

+ Mũi 2: 95.277 người (chiếm 80,84% tổng số trẻ có mặt).

- Tiêm cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi:

+ Mũi 1: 85.808 người (chiếm 98,97% dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi).

+ Mũi 2: 85.149 người (chiếm 98,21% dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi).

+ Mũi nhắc lại: 67.734 người (chiếm 78,13% dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi).

- Tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên:

+ Mũi 1: 482.980 người (chiếm 99,89% dân số 18 tuổi trở lên).

+ Mũi 2: 480.567 người (chiếm 99,39% dân số 18 tuổi trở lên).

+ Số người tiêm mũi bổ sung: 260.842 người.

+ Số người tiêm mũi nhắc lại lần 1: 416.317 người.

+ Số người tiêm mũi nhắc lại lần 2: 223.893 người.

4.2. Chi tiết số liệu tiêm chủng tại các địa phương

- Huyện Bảo Thắng

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 15.466 người, đạt 100,18%; Mũi 2: 13.111 người, đạt 84,08% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 10.176 người, đạt 100%; Mũi 2: 10.176 người, đạt 99,99%; Mũi nhắc lại: 8.371 đạt 82.26 % (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 73.107 người, đạt 100%; Mũi 2: 73.103 người, đạt 99,99% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 45.587 người; Mũi nhắc lại lần 1: 63.729 người. Mũi nhắc lại lần 2: 37.713 người.

- Huyện Bảo Yên

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 12.774 người, đạt 98,82%; Mũi 2: 9.712 người, đạt 75.13% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 10.047 người, đạt 97,73%; Mũi 2: 10.047 người, đạt 97,73%; Mũi nhắc lại: 7.634 người, đạt 74,26% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 54.261 người, đạt 99,76%; Mũi 2: 53.971 người, đạt 99,23% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 34.987 người; Mũi nhắc lại lần 1: 45.100 người. Mũi nhắc lại lần 2: 28.806 người.

- Huyện Bát Xát

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 13.174 người, đạt 97,03%; Mũi 2: 11.798 người, đạt 87.12% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.708 người, đạt 96,77%; Mũi 2: 9.650 người, đạt 93.21%; Mũi nhắc lại: 8.648 người, đạt 83.53% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 49.075 người, đạt 99,72%; Mũi 2: 48.781 người, đạt 99,12%(Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 30.663 người; Mũi nhắc lại lần 1: 48.041 người. Mũi nhắc lại lần 2: 21.752 người.

- Huyện Bắc Hà

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 11.392 người, đạt 98,08 %; Mũi 2: 9.840 người, đạt 84.72% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 8.457 người, đạt 99,93%; Mũi 2: 8.262 người, đạt 97,62%; Mũi nhắc lại: 6.772 người, đạt 80.02% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 41.015 người, đạt 99,84%; Mũi 2: 40.805 người, đạt 99,33% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 16.645 người; Mũi nhắc lại lần 1: 36.300 người. Mũi nhắc lại lần 2: 18.148 người.

- Huyện Mường Khương

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 11.423 người, đạt 100,86%; Mũi 2: 10.016 người, đạt 88,77% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 7.633 người, đạt 100%; Mũi 2: 7.584 người, đạt 99,29%; Mũi nhắc lại: 5.696 người, đạt 74.62% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 34.633 người, đạt 99,75%; Mũi 2: 34.607 người, đạt 99,67% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 21.610 người; Mũi nhắc lại lần 1: 29.866 người. Mũi nhắc lại lần 2: 11.339 người.

- Thị xã Sa Pa

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 11.489 người, đạt 98,88%; Mũi 2: 8.120 người, đạt 70.59% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại thị xã).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.760 người, đạt 100,14%; Mũi 2: 9.754 người, đạt 99,55%; Mũi nhắc lại: 6.269 người, đạt 64.32% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại thị).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 41.771 người, đạt 99,49%; Mũi 2: 41.683 người, đạt 99,51% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại thị xã).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 16.858 người; Mũi nhắc lại lần 1: 35.731 người. Mũi nhắc lại lần 2: 15.493 người.

- Huyện Si Ma Cai

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 6.283 người, đạt 94.38%; Mũi 2: 4.676 người, đạt 7.024% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 5.138 người, đạt 99,77%; Mũi 2: 5.023 người, đạt 97.53%; Mũi nhắc lại: 3.742 người, đạt 72.66% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 20.498 người, đạt 99,93%; Mũi 2: 20.603 người, đạt 100,23% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 9.381 người; Mũi nhắc lại lần 1: 18.573 người. Mũi nhắc lại lần 2: 7.587 người.

- Thành phố Lào Cai

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 20.223 người, đạt 94,89%; Mũi 2: 16.473 người, đạt 77.30% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại thành phố).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 14.869 người, đạt 99,95%; Mũi 2: 14.837 người, đạt 99,74%; Mũi nhắc lại: 13.170 người, đạt 88.53% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại thành phố).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 105.572 người, đạt 100%; Mũi 2: 105.539 người, đạt 99,97% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại thành phố).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 46.633 người; Mũi nhắc lại lần 1: 92.283 người. Mũi nhắc lại lần 2: 51.996 người.

- Huyện Văn Bàn

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 13.729 người, đạt 100%; Mũi 2: 11.531 người, đạt 83,77% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 10.020 người, đạt 100%; Mũi 2: 9.816 người, đạt 97,96%; Mũi nhắc lại: 7.432 người, đạt 72,81% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 63.048 người, đạt 100%; Mũi 2: 61.475 người, đạt 97,46% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 38.478 người; Mũi nhắc lại lần 1: 46.694 người. Mũi nhắc lại lần 2: 31.059 người.

5. Đánh giá phân loại cấp độ dịch tại Lào Cai theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế

Cấp độ 1: 152/152 xã/phường/thị trấn./.

Tiểu ban Truyền thông