Bản tin số 404 về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai tính đến ngày 21/8/2022

1. Thông tin về ca mắc COVID-19

Tổng số F0 ghi nhận mới từ ngày 15/8 - 21/8/2022: 483 trường hợp (tăng 196 trường hợp so với tuần trước). Trong đó:

- Thành phố Lào Cai: 172 trường hợp.

- Huyện Văn Bàn: 94 trường hợp.

- Huyện Bảo Yên: 84 trường hợp.

- Huyện Bát Xát: 45 trường hợp.

- Huyện Bảo Thắng: 38 trường hợp.

- Huyện Mường Khương: 22 trường hợp.

- Huyện Bắc Hà: 18 trường hợp.

- Thị xã Sa Pa: 07 trường hợp.

- Huyện Si Ma Cai: 03 trường hợp.

2. Luỹ kế bệnh nhân khỏi và đang điều trị: 183.838 bệnh nhân. Trong đó: 183.375 bệnh nhân đã điều trị khỏi; 463 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Lào Cai.

3. Công tác điều trị

3.1. Tổng số: 463 bệnh nhân.

- Số F0 nhập viện điều trị mới từ ngày 15/8 - 21/8/2022: 28 trường hợp.

- Điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh: 13 bệnh nhân.

- Điều trị tại bệnh viện tuyến huyện: 10 bệnh nhân.

- Điều trị tại nhà: 440 bệnh nhân (Thành phố Lào Cai: 170 bệnh nhân; Thị xã Sa Pa: 04 bệnh nhân; Huyện Bảo Thắng: 22 bệnh nhân; Huyện Bảo Yên: 66 bệnh nhân; Huyện Bắc Hà: 17 bệnh nhân; Huyện Bát Xát: 45 bệnh nhân; Huyện Si Ma Cai: 06 bệnh nhân; Mường Khương: 22 bệnh nhân; Huyện Văn Bàn: 88 bệnh nhân).

3.2. Tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân

- Không có triệu chứng: 458 trường hợp.

- Triệu chứng nhẹ: 05 trường hợp.

4. Công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

4.1. Tổng số mũi tiêm được: 2.081.412 mũi tiêm 

- Tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi:

+ Mũi 1: 102.199 người (chiếm 87,33% tổng số trẻ có mặt).

+ Mũi 2: 68.420 người (chiếm 58,47% tổng số trẻ có mặt).

- Tiêm cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi:

+ Mũi 1: 84.669 người (chiếm 99,6% dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi).

+ Mũi 2: 82.485 người (chiếm 97,04% dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi).

+ Mũi nhắc lại: 41.119 (chiếm 48,37% dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi).

- Tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên:

+ Mũi 1: 481.611 người (chiếm 99,8% dân số 18 tuổi trở lên).

+ Mũi 2: 478.538 người (chiếm 99,16% dân số 18 tuổi trở lên).

- Số người tiêm mũi 3: 742.371 người. Trong đó:

+ Số người tiêm mũi bổ sung: 260.762 người.

+ Số người tiêm mũi nhắc lại: 384.174 người.

+ Số người tiêm mũi nhắc lại lần 2: 97.435 người.

4.2. Chi tiết số liệu tiêm chủng tại các địa phương

- Huyện Bảo Thắng

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 14.252 người, đạt 93,18%; Mũi 2: 9.731 người, đạt 63,62% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.960 người, đạt 100%; Mũi 2: 9.955 người, đạt 99,95%; Mũi nhắc lại: 6.531, đạt 65,57% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 72.890 người, đạt 99,97%; Mũi 2: 72.880 người, đạt 99,95% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 45.587 người; Mũi nhắc lại lần 1: 60.889 người. Mũi nhắc lại lần 2: 19.720 người.

- Huyện Bảo Yên

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 10.892 người, đạt 86,99%; Mũi 2: 6.253 người, đạt 49,94 % (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.786 người, đạt 99,13%; Mũi 2: 9.678 người, đạt 98,03%; Mũi nhắc lại: 4.461 người, đạt 45,19% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 53.833 người, đạt 99,66%; Mũi 2: 53.491 người, đạt 99,03% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 34.939 người; Mũi nhắc lại lần 1: 38.994 người. Mũi nhắc lại lần 2: 6.553 người.

- Huyện Bát Xát

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 12.116 người, đạt 93,67%; Mũi 2: 9.217 người, đạt 71,26% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.516 người, đạt 98,99%; Mũi 2: 9.324 người, đạt 96,99%; Mũi nhắc lại: 5.504 người, đạt 57,26% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 49.020 người, đạt 99,66%; Mũi 2: 48.677 người, đạt 98,97% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 30.653 người; Mũi nhắc lại lần 1: 45.473 người. Mũi nhắc lại lần 2: 7.843 người.

- Huyện Bắc Hà

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 10.442 người, đạt 89,90%; Mũi 2: 7.328 người, đạt 63,09% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 8.396 người, đạt 99,92%; Mũi 2: 8.099 người, đạt 96,38%; Mũi nhắc lại: 4.830 người, đạt 57,48% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 40.956 người, đạt 99,80%; Mũi 2: 40.624 người, đạt 98,99% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 16.645 người; Mũi nhắc lại lần 1: 33.733 người. Mũi nhắc lại lần 2: 9.327 người.

- Huyện Mường Khương

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 10.425 người, đạt 92,40%; Mũi 2: 7.602 người, đạt 67,38% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 7.578 người, đạt 100%; Mũi 2: 7.247 người, đạt 95,63%; Mũi nhắc lại: 4.080 người, đạt 53,84% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 34.497 người, đạt 99,63%; Mũi 2: 34.388 người, đạt 99,31% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 21.610 người; Mũi nhắc lại lần 1: 25.499 người. Mũi nhắc lại lần 2: 4.934 người.

- Thị xã Sa Pa

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 9.900 người, đạt 86,06%; Mũi 2: 6.270 người, đạt 54,51% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại thị xã).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.651 người, đạt 96,06%; Mũi 2: 9.193 người, đạt 94,35%; Mũi nhắc lại: 2.489 người, đạt 25,55% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại thị).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 41.534 người, đạt 99,17%; Mũi 2: 41.487 người, đạt 99,06% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại thị xã).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 16.858 người; Mũi nhắc lại lần 1: 33.185 người. Mũi nhắc lại lần 2: 7.558 người.

- Huyện Si Ma Cai

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 5.379 người, đạt 80,80%; Mũi 2: 3.694 người, đạt 55,49% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 5.038 người, đạt 99,29%; Mũi 2: 4.812 người, đạt 94,84%; Mũi nhắc lại: 1.667 người, đạt 32,85% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 20.428 người, đạt 99,87%; Mũi 2: 20.371 người, đạt 99,59% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 9.379 người; Mũi nhắc lại lần 1: 17.166 người. Mũi nhắc lại lần 2: 4.646 người.

- Thành phố Lào Cai

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 16.450 người, đạt 77,19%; Mũi 2: 10.608 người, đạt 49,78% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại thành phố).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 14.789 người, đạt 99,88%; Mũi 2: 14.756 người, đạt 99,66%; Mũi nhắc lại: 6.345 người, đạt 42,85% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại thành phố).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 105.519 người, đạt 100%; Mũi 2: 105.470 người, đạt 99,95% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại thành phố).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 46.633 người; Mũi nhắc lại lần 1: 87.222 người. Mũi nhắc lại lần 2: 29.443 người.

- Huyện Văn Bàn

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 12.343 người, đạt 88,76%; Mũi 2: 7.717 người, đạt 55,49% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.955 người, đạt 100%; Mũi 2: 9.421 người, đạt 94,64%; Mũi nhắc lại: 5.212 người, đạt 52,36% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 62.934 người, đạt 99,99%; Mũi 2: 61.150 người, đạt 97,16% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 38.458 người; Mũi nhắc lại lần 1: 42.013 người. Mũi nhắc lại lần 2: 7.411 người.

5. Đánh giá phân loại cấp độ dịch tại Lào Cai theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế

Cấp độ 1: 152/152 xã/phường/thị trấn.

Chi tiết xem tại đường link:

https://syt.laocai.gov.vn/tinh-hinh-dich-benh-do-virus-ncov/ket-qua-danh-gia-phan-loai-cap-do-dich-tinh-lao-cai-cap-nhat-tu-ngay-15-21-8-2022-796420

Tiểu ban Truyền thông