Bản tin số 402 về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai tính đến ngày 07/8/2022

1. Thông tin về ca mắc COVID-19

Tổng số F0 ghi nhận mới từ ngày 01/8 - 7/8/2022: 181 trường hợp (giảm 11 trường hợp với tuần trước). Trong đó:

- Thành phố Lào Cai: 92 trường hợp.

- Huyện Văn Bàn: 35 trường hợp.

- Huyện Bát Xát: 21 trường hợp.

- Huyện Bảo Thắng: 09 trường hợp

- Huyện Mường Khương: 07 trường hợp.

- Huyện Bắc Hà: 06 trường hợp

- Thị xã Sa Pa: 05 trường hợp.

- Huyện Bảo Yên: 03 trường hợp.

- Huyện Si Ma Cai : 02 trường hợp

- Nơi khác : 01 trường hợp

2. Luỹ kế bệnh nhân khỏi và đang điều trị: 183.068 bệnh nhân. Trong đó: 182.900 bệnh nhân đã điều trị khỏi; 168 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Lào Cai.

3. Công tác điều trị

3.1. Tổng số: 168 bệnh nhân. Trong đó:

- Điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh: 09 bệnh nhân.

- Điều trị tại bệnh viện tuyến huyện: 12 bệnh nhân.

- Điều trị tại nhà: 147 bệnh nhân (Thành phố Lào Cai: 84 bệnh nhân; Thị xã Sa Pa: 03 bệnh nhân; Huyện Bảo Thắng: 08 bệnh nhân; Huyện Bảo Yên: 03 bệnh nhân; Huyện Bắc Hà: 03 bệnh nhân; Huyện Bát Xát: 15 bệnh nhân; Huyện Si Ma Cai: 02 bệnh nhân; Mường Khương: 07 bệnh nhân; Huyện Văn Bàn: 22 bệnh nhân).

3.2. Tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân

- Không có triệu chứng: 165 trường hợp.

- Triệu chứng nhẹ: 03 trường hợp.

4. Công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

4.1. Tổng số mũi tiêm được: 2.030.040 mũi tiêm 

- Tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi:

+ Mũi 1: 97.569 người (chiếm 83,37% trẻ trong độ tuổi đủ điều kiện tiêm).

+ Mũi 2: 59.392 người (chiếm 50,75% trẻ đã tiêm mũi 1).

- Tiêm cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi:

+ Mũi 1: 84.428 người (chiếm 99,53% dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi).

+ Mũi 2: 81.871 người (chiếm 96,52% dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi).

+ Mũi nhắc lại: 35.083 (chiếm 41,36% dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi).

- Tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên:

+ Mũi 1: 481.340 người (chiếm 99,77% dân số 18 tuổi trở lên).

+ Mũi 2: 478.169 người (chiếm 99,11% dân số 18 tuổi trở lên).

- Số người tiêm mũi 3: 715.413 người. Trong đó:

+ Số người tiêm mũi bổ sung: 260.679 người.

+ Số người tiêm mũi nhắc lại: 378.791 người.

+ Số người tiêm mũi nhắc lại lần 2: 75.943 người.

4.2. Chi tiết số liệu tiêm chủng tại các địa phương

- Huyện Bảo Thắng

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 13.248 người, đạt 86,62%; Mũi 2: 7.659 người, đạt 50,08% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.906 người, đạt 100%; Mũi 2: 9.820 người, đạt 99,13%; Mũi nhắc lại: 5.559, đạt 56,12% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 72.786 người, đạt 99,82%; Mũi 2: 72.781 người, đạt 99,82% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 45.582 người; Mũi nhắc lại lần 1: 59.181 người. Mũi nhắc lại lần 2: 9.721 người.

- Huyện Bảo Yên

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 10.373 người, đạt 82,84%; Mũi 2: 5.261 người, đạt 42,02 % (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.778 người, đạt 99,31%; Mũi 2: 9.633 người, đạt 97,84%; Mũi nhắc lại: 4.127 người, đạt 41,92% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 53.812 người, đạt 99,66%; Mũi 2: 53.468 người, đạt 99,02% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 34.933 người; Mũi nhắc lại lần 1: 38.729 người. Mũi nhắc lại lần 2: 5.918 người.

- Huyện Bát Xát

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 11.811 người, đạt 91,31%; Mũi 2: 8.355 người, đạt 64,59% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.471 người, đạt 98,97%; Mũi 2: 9.228 người, đạt 96,45%; Mũi nhắc lại: 4.840 người, đạt 50,57% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 49.014 người, đạt 99,65%; Mũi 2: 48.660 người, đạt 98,93% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 30.641 người; Mũi nhắc lại lần 1: 45.092 người. Mũi nhắc lại lần 2: 6.856 người.

- Huyện Bắc Hà

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 10.088 người, đạt 86,85%; Mũi 2: 6.469 người, đạt 55,70% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 8.384 người, đạt 99,90%; Mũi 2: 8.036 người, đạt 95,76%; Mũi nhắc lại: 4.270 người, đạt 50,88% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 40.937 người, đạt 99,78%; Mũi 2: 40.559 người, đạt 98,84% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 16.645 người; Mũi nhắc lại lần 1: 33.015 người. Mũi nhắc lại lần 2: 7.844 người.

- Huyện Mường Khương

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 10.425 người, đạt 92,45%; Mũi 2: 7.602 người, đạt 67,38% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 7.574 người, đạt 100,00%; Mũi 2: 7.207 người, đạt 95,15%; Mũi nhắc lại: 3.858 người, đạt 50,94% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 34.449 người, đạt 99,78%; Mũi 2: 34.345 người, đạt 99,28% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 21.610 người; Mũi nhắc lại lần 1: 24.815 người. Mũi nhắc lại lần 2: 4.280 người.

- Thị xã Sa Pa

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 9.603 người, đạt 83,48%; Mũi 2: 5.816 người, đạt 50,56% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại thị xã).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.584 người, đạt 98,37%; Mũi 2: 9.130 người, đạt 93,71%; Mũi nhắc lại: 1.823 người, đạt 28,09% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại thị).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 41.518 người, đạt 99,13%; Mũi 2: 41.444 người, đạt 98,94% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại thị xã).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 16.858 người; Mũi nhắc lại lần 1: 32.893 người. Mũi nhắc lại lần 2: 6.235 người.

- Huyện Si Ma Cai

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 5.243 người, đạt 78,76%; Mũi 2: 3.521 người, đạt 52,89% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 5.022 người, đạt 99,15%; Mũi 2: 4.787 người, đạt 94,51%; Mũi nhắc lại: 1.423 người, đạt 28,09% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 20.409 người, đạt 99,84%; Mũi 2: 20.339 người, đạt 99,50% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 9.377 người; Mũi nhắc lại lần 1: 16.861 người. Mũi nhắc lại lần 2: 3.808 người.

- Thành phố Lào Cai

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 15.088 người, đạt 70,80%; Mũi 2: 8.266 người, đạt 38,79% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại thành phố).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 14.785 người, đạt 99,86%; Mũi 2: 14.730 người, đạt 99,49%; Mũi nhắc lại: 4.579 người, đạt 30,93% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại thành phố).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 105.499 người, đạt 99,99%; Mũi 2: 105.455 người, đạt 99,95% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại thành phố).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 46.633 người; Mũi nhắc lại lần 1: 86.659 người. Mũi nhắc lại lần 2: 25.895 người.

- Huyện Văn Bàn

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 11.690 người, đạt 84,06%; Mũi 2: 6.443 người, đạt 46,33% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.924 người, đạt 99,98%; Mũi 2: 9.296 người, đạt 93,65%; Mũi nhắc lại: 4.550 người, đạt 45,84% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 62.916 người, đạt 100%; Mũi 2: 61.118 người, đạt 97,14% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 38.400 người; Mũi nhắc lại lần 1: 41.546 người. Mũi nhắc lại lần 2: 5.386 người.

5. Đánh giá phân loại cấp độ dịch tại Lào Cai theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế

Cấp độ 1: 152/152 xã/phường/thị trấn.

Chi tiết xem tại đường link:

https://syt.laocai.gov.vn/tinh-hinh-dich-benh-do-virus-ncov/ket-qua-danh-gia-phan-loai-cap-do-dich-tinh-lao-cai-cap-nhat-tu-ngay-01-07-8-2022-753423

Tiểu ban Truyền thông