Lào Cai: Xác định người dân là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Lào Cai phấn đấu có thêm 32 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), bình quân toàn tỉnh đạt từ 18,17 tiêu chí/xã và không còn xã đạt dưới 15 tiêu chí. Bên cạnh đó, Lào Cai cũng phấn đấu có 03 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Bộ mặt nông thôn Lào Cai ngày càng khởi sắc

Giai đoạn 2016-2020, Chương trình xây dựng NTM của tỉnh Lào Cai đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội được đầu tư, nâng cấp. 

Bên cạnh đó, cảnh quan môi trường nông thôn ngày càng sáng – xanh – sạch – đẹp – an toàn; kinh tế nông thôn từng bước phát triển; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên rõ rệt,…

Bộ mặt các vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai ngày càng khởi sắc.

Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành và duy trì 62/127 xã đạt chuẩn nông thôn mới; Thành phố Lào Cai hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; Huyện Bảo Thắng đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Bình quân tiêu chí đạt 15,73 tiêu chí/xã. Toàn tỉnh công nhận được 237 thôn kiểu mẫu, 177 thôn nông thôn mới.

Huy động nhiều nguồn lực tham gia

Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 09/6/2021 của Tỉnh ủy Lào Cai về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021 - 2025 xác định huy động tối đa nguồn ngân sách hỗ trợ trực tiếp của chương trình (Trung ương, tỉnh, huyện, xã) và lồng ghép hiệu quả nguồn vốn của 3 chương trình mục tiêu quốc gia cũng như các chương trình, dự án trên địa bàn nông thôn; cùng với các chính sách tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Vận động người dân tiếp tục tích cực tham gia đóng góp xây dựng NTM theo nguyên tắc tự nguyện; Xây dựng nông thôn mới phải thực chất, không chạy theo thành tích; tập trung, đẩy mạnh phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập, đời sống của người dân.

Dự kiến tổng số vốn để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh là 6.533 tỷ đồng (vốn đầu tư 3.376 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 3.157 tỷ đồng).

Người dân tham gia làm đường giao thông nông thôn.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, Lào Cai còn một số khó khăn, hạn chế như kết quả xây dựng nông thôn mới ở các địa phương chưa đồng đều, một số xã chỉ vừa cập chuẩn nông thôn mới, tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới còn ở mức tối thiểu (tiêu chí quy hoạch, nhà ở dân cư, thu nhập, hộ nghèo, môi trường và an toàn thực phẩm); hạ tầng kinh tế - xã hội vùng nông thôn được quan tâm đầu tư nhưng chưa được duy tu, bảo dưỡng thường xuyên; sản xuất nông nghiệp chưa hiệu quả và thiếu tính liên kết, cơ giới hóa và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; đời sống vật chất, tinh thần của người dân còn nhiều khó khăn, thu nhập vẫn còn thấp; môi trường nông thôn còn bất cập, đặc biệt tại các địa phương gần khu công nghiệp; tình hình an ninh trật tự khu vực nông thôn có lúc, có nơi diễn biến phức tạp.

Xác định người dân là chủ thể

Để đẩy mạnh thực hiện Chương trình xây dựng NTM trong giai đoạn mới, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch số 282/KH-UBND ngày 15/8/2022 về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 – 2025. Theo đó tỉnh Lào Cai xác định quan điểm xây dựng NTM là chương trình phát triển tổng hợp, toàn diện, thường xuyên.

Đây là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, trong đó lấy người dân làm chủ thể trên nền tảng tinh thần đoàn kết, khơi dậy sức mạnh toàn dân, theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Trồng ớt cho thu nhập cao tại xã Khánh Yên Thượng - Văn Bàn.

Toàn tỉnh phấn đấu đến hết năm 2025 có 03 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM. Trong đó, huyện Bảo Thắng được Thủ tướng Chính phủ công nhận “Huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao”. 94/127 xã duy trì và đạt chuẩn NTM, đạt 74% tổng số xã trên địa bàn toàn tỉnh (40,4 xã đạt chuẩn “Xã NTM nâng cao”, 10,6% số xã đạt chuẩn “Xã NTM kiểu mẫu”),  bình quân toàn tỉnh đạt từ 18,17 tiêu chí/xã, không còn xã đạt dưới 15 tiêu chí. 70% số thôn trên địa bàn toàn tỉnh được UBND cấp huyện công nhận hoàn thành “Thôn NTM”, trong đó có 30% số thôn đạt chuẩn NTM hoàn thành “Thôn kiểu mẫu”.

Để hoàn thành mục tiêu này, tỉnh Lào Cai đã đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

Theo đó, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội các cấp trong xây dựng NTM. Đặc biệt lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đề án, chương trình, kế hoạch có lộ trình cụ thể theo các cấp độ (xã, huyện, tỉnh) và các mức độ (nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu). 

Bên cạnh đó, chú trọng nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM thông qua các bộ tiêu chí thôn kiểu mẫu; khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu,…

Công tác tập huấn, tuyên truyền xây dựng NTM cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tỉnh trong giai đoạn mới. Theo đó sẽ tập trung đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác xây dựng NTM từ cấp tỉnh đến cơ sở; tăng cường trao đổi, học tập, chia sẻ kinh nghiệm với các địa phương có mô hình, cách làm hay để nhân rộng.

Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân, các tổ chức kinh tế và toàn xã hội với nhiều hình thức, phù hợp với từng đối tượng và điều kiện từng địa phương nhằm thực hiện sâu rộng phong trào thi đua “Lào Cai chung tay xây dựng NTM”.

Hà Phương

Tin Liên Quan

Nâng cao chất lượng tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới

Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới gồm 19 tiêu chí, trong đó lĩnh vực văn hóa có 2 tiêu chí là tiêu chí số 6 (về cơ sở vật chất văn hóa) và tiêu chí số 16 (về các danh hiệu văn hóa). Thời gian qua, các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã quan tâm bố trí nguồn lực, triển khai nhiều giải pháp...

Phấn đấu đến năm 2030: 100% hộ gia đình ở thành thị và 80% hộ gia đình ở nông thôn được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn

Đây làm một trong những mục tiêu được nêu tại Chương trình số 163-CTr/TU của Tỉnh ủy Lào Cai về thực hiện Kết luận số 36-KL/TW ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Điểm sáng phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn tại Bắc Hà

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, trong nhiều năm qua huyện Bắc Hà đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, vận động bà con tích cực hiến đất, đóng góp ngày công lao động, chung sức làm đường giao thông nông thôn, góp phần quan trọng vào chương trình xây dựng nông thôn mới.

Độc đáo mô hình nuôi cá chép ruộng

Thời gian qua, 21 hộ ở thôn Nậm Thố (xã Thải Giàng Phố, huyện Bắc Hà) đã liên kết, triển khai mô hình nuôi cá chép ruộng, đem về thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi năm.

Lào Cai: Xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, bền vững

Tỉnh Lào Cai đang từng bước “gỡ nút thắt” để xây dựng nông thôn mới (NTM) đi vào chiều sâu, thực hiện có hiệu quả việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ, từng bước hiện đại.

Trao giải Cuộc thi trực tuyến "Thi tìm hiểu về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025"

Sáng 3/11, Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Thi tìm hiểu về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025” tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi.