Bản tin số 406 về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai tính đến ngày 04/9/2022

1. Thông tin về ca mắc COVID-19

Tổng số F0 ghi nhận mới từ ngày 29/8 - 04/9/2022: 406 trường hợp (giảm 22 trường hợp so với tuần trước). Trong đó:

- Thành phố Lào Cai: 172 trường hợp.

- Huyện Bát Xát: 62 trường hợp.

- Huyện Bảo Thắng: 46 trường hợp.

- Huyện Văn Bàn: 38 trường hợp.

- Huyện Bảo Yên: 36 trường hợp.

- Huyện Bắc Hà: 23 trường hợp.

- Huyện Mường Khương: 12 trường hợp.

- Thị xã Sa Pa: 12 trường hợp.

- Huyện Si Ma Cai: 05 trường hợp.

2. Luỹ kế bệnh nhân khỏi và đang điều trị: 184.672 bệnh nhân. Trong đó: 184.237 bệnh nhân đã điều trị khỏi; 435 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Lào Cai.

3. Công tác điều trị

3.1. Tổng số: 435 bệnh nhân.

- Số F0 nhập viện điều trị mới từ ngày 29/8 - 04/9/2022: 24 trường hợp (giảm 2 trường hợp so với tuần trước).

- Điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh: 18 bệnh nhân.

- Điều trị tại bệnh viện tuyến huyện: 03 bệnh nhân.

- Điều trị tại nhà: 414 bệnh nhân (Thành phố Lào Cai: 163 bệnh nhân; Thị xã Sa Pa: 07 bệnh nhân; Huyện Bảo Thắng: 28 bệnh nhân; Huyện Bảo Yên: 73 bệnh nhân; Huyện Bắc Hà: 14 bệnh nhân; Huyện Bát Xát: 60 bệnh nhân; Huyện Si Ma Cai: 06 bệnh nhân; Mường Khương: 15 bệnh nhân; Huyện Văn Bàn: 48 bệnh nhân).

3.2. Tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân

Không có triệu chứng: 435 trường hợp.

4. Công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

4.1. Tổng số mũi tiêm được: 2.175.195 mũi tiêm 

- Tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi:

+ Mũi 1: 111.608 người (chiếm 95,37% tổng số trẻ có mặt).

+ Mũi 2: 83.477 người (chiếm 71,33% tổng số trẻ có mặt).

- Tiêm cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi:

+ Mũi 1: 85.047 người (chiếm 99,71% dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi).

+ Mũi 2: 83.305 người (chiếm 97,66% dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi).

+ Mũi nhắc lại: 51.349 (chiếm 60,2% dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi).

- Tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên:

+ Mũi 1: 482.151 người (chiếm 99,83% dân số 18 tuổi trở lên).

+ Mũi 2: 479.268 người (chiếm 99,23% dân số 18 tuổi trở lên).

- Số người tiêm mũi 3: 783.764người. Trong đó:

+ Số người tiêm mũi bổ sung: 260.817 người.

+ Số người tiêm mũi nhắc lại: 396.700 người.

+ Số người tiêm mũi nhắc lại lần 2: 141.473 người.

4.2. Chi tiết số liệu tiêm chủng tại các địa phương

- Huyện Bảo Thắng

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 14.984 người, đạt 98,00%; Mũi 2: 11.659 người, đạt 72,57% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 10.035 người, đạt 100%; Mũi 2: 10.031 người, đạt 99,96%; Mũi nhắc lại: 7.253, đạt 72,01% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 72.963 người, đạt 100,00%; Mũi 2: 72.961 người, đạt 100,00% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 45.587 người; Mũi nhắc lại lần 1: 62.636 người. Mũi nhắc lại lần 2: 30.837 người.

- Huyện Bảo Yên

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 12.337 người, đạt 99,00%; Mũi 2: 8.402 người, đạt 67,00% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.867 người, đạt 99,00%; Mũi 2: 9.824 người, đạt 99,00 %; Mũi nhắc lại: 6,066 người, đạt 61,00% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 54.048 người, đạt 100%; Mũi 2: 53.686 người, đạt 99,00% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 34.966 người; Mũi nhắc lại lần 1: 41.320 người. Mũi nhắc lại lần 2: 11.514 người.

- Huyện Bát Xát

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 12.694 người, đạt 98,00%; Mũi 2: 10.608 người, đạt 82,00% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.537 người, đạt 99,00%; Mũi 2: 9.386 người, đạt 97,00%; Mũi nhắc lại: 6,294 người, đạt 65,00% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 49.035 người, đạt 100%; Mũi 2: 48.703 người, đạt 99,00% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 30.659 người; Mũi nhắc lại lần 1: 46.789 người. Mũi nhắc lại lần 2: 11.935 người.

- Huyện Bắc Hà

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 10.820 người, đạt 93,00%; Mũi 2: 8.473 người, đạt 73,00% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 8.411 người, đạt 100%; Mũi 2: 8.139 người, đạt 97,00%; Mũi nhắc lại: 5.389 người, đạt 64,00% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 40.970 người, đạt 100%; Mũi 2: 40.719 người, đạt 99,00% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 16.645 người; Mũi nhắc lại lần 1: 34.360 người. Mũi nhắc lại lần 2: 11.257 người.

- Huyện Mường Khương

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 10.879 người, đạt 96.00%; Mũi 2: 9.202 người, đạt 82,00% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 7.608 người, đạt 100,00%; Mũi 2: 7.381người, đạt 97,00%; Mũi nhắc lại: 4.945 người, đạt 65,00% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 34.618 người, đạt 100%; Mũi 2: 34.501 người, đạt 99,00% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 21.610 người; Mũi nhắc lại lần 1: 27.276 người. Mũi nhắc lại lần 2: 8.299 người.

- Thị xã Sa Pa

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 10.772 người, đạt 94.00%; Mũi 2: 7.066 người, đạt 61.00% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại thị xã).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.723 người, đạt 100%; Mũi 2: 9.388 người, đạt 96,00%; Mũi nhắc lại: 4.444 người, đạt 46,00% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại thị).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 41.559 người, đạt 99,00%; Mũi 2: 41.557 người, đạt 99,00% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại thị xã).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 16.858 người; Mũi nhắc lại lần 1: 33.845 người. Mũi nhắc lại lần 2: 9.752 người.

- Huyện Si Ma Cai

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 6.107 người, đạt 92,00%; Mũi 2: 4.142 người, đạt 62.00% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 5.077 người, đạt 100%; Mũi 2: 4.861người, đạt 96,00%; Mũi nhắc lại: 2.482 người, đạt 49,00% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 20.445 người, đạt 100%; Mũi 2: 20.405 người, đạt 100% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 9.381 người; Mũi nhắc lại lần 1: 17.496 người. Mũi nhắc lại lần 2: 5.617 người.

- Thành phố Lào Cai

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 19.692 người, đạt 92,00%; Mũi 2: 14.047 người, đạt 60,87% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại thành phố).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 14.796 người, đạt 100%; Mũi 2: 14.779 người, đạt 100%; Mũi nhắc lại: 8.024 người, đạt 54,00% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại thành phố).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 105.532 người, đạt 100,00%; Mũi 2: 105.486 người, đạt 100% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại thành phố).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 46.633 người; Mũi nhắc lại lần 1: 88.596 người. Mũi nhắc lại lần 2: 33.065 người.

- Huyện Văn Bàn

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 13.323 người, đạt 96,00%; Mũi 2: 9.878 người, đạt 71,00% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.993 người, đạt 100,00%; Mũi 2: 9.566 người, đạt 96,00%; Mũi nhắc lại: 6.452 người, đạt 65,00% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 62.981 người, đạt 10,00%; Mũi 2: 61.250 người, đạt 97,00% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 38.478 người; Mũi nhắc lại lần 1: 44.382 người. Mũi nhắc lại lần 2: 19.197 người.

5. Đánh giá phân loại cấp độ dịch tại Lào Cai theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế

Cấp độ 1: 152/152 xã/phường/thị trấn.

Chi tiết xem tại đường link:

https://syt.laocai.gov.vn/tinh-hinh-dich-benh-do-virus-ncov/ket-qua-danh-gia-phan-loai-cap-do-dich-tinh-lao-cai-cap-nhat-tu-ngay-29-8-04-9-2022-829632

Tiểu ban Truyền thông