Bản tin số 403 về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai tính đến ngày 14/8/2022

1. Thông tin về ca mắc COVID-19

Tổng số F0 ghi nhận mới từ ngày 08/8 - 14/8/2022: 287 trường hợp (tăng 106 trường hợp so với tuần trước). Trong đó:

- Thành phố Lào Cai: 157 trường hợp.

- Huyện Văn Bàn: 29 trường hợp.

- Huyện Bát Xát: 29 trường hợp.

- Huyện Bảo Yên: 23 trường hợp.

- Huyện Bảo Thắng: 20 trường hợp.

- Huyện Mường Khương: 16 trường hợp.

- Thị xã Sa Pa: 08 trường hợp.

- Huyện Si Ma Cai: 04 trường hợp.

- Huyện Bắc Hà: 01 trường hợp.

2. Luỹ kế bệnh nhân khỏi và đang điều trị: 183.355 bệnh nhân. Trong đó: 183.088 bệnh nhân đã điều trị khỏi; 267 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Lào Cai.

3. Công tác điều trị

3.1. Tổng số: 267 bệnh nhân. Trong đó:

- Điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh: 12 bệnh nhân.

- Điều trị tại bệnh viện tuyến huyện: 09 bệnh nhân.

- Điều trị tại nhà: 246 bệnh nhân (Thành phố Lào Cai: 148 bệnh nhân; Thị xã Sa Pa: 03 bệnh nhân; Huyện Bảo Thắng: 08 bệnh nhân; Huyện Bảo Yên: 18 bệnh nhân; Huyện Bắc Hà: 01 bệnh nhân; Huyện Bát Xát: 17 bệnh nhân; Huyện Si Ma Cai: 04 bệnh nhân; Mường Khương: 18 bệnh nhân; Huyện Văn Bàn: 29 bệnh nhân).

3.2. Tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân

- Không có triệu chứng: 264 trường hợp.

- Triệu chứng nhẹ: 03 trường hợp.

4.Công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

4.1. Tổng số mũi tiêm được: 2.030.746 mũi tiêm 

- Tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi:

+ Mũi 1: 99.569 người (chiếm 85,08 % trẻ trong độ tuổi đủ điều kiện tiêm).

+ Mũi 2: 62.977 người (chiếm 53,81% trẻ đã tiêm mũi 1).

- Tiêm cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi:

+ Mũi 1: 84.527 người (chiếm 99,59% dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi).

+ Mũi 2: 82.131 người (chiếm 96,77% dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi).

+ Mũi nhắc lại: 35.083 (chiếm 41,36% dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi).

- Tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên:

+ Mũi 1: 481.458 người (chiếm 99,78% dân số 18 tuổi trở lên).

+ Mũi 2: 478.317 người (chiếm 99,13% dân số 18 tuổi trở lên).

- Số người tiêm mũi 3: 723.461 người. Trong đó:

+ Số người tiêm mũi bổ sung: 260.715 người.

+ Số người tiêm mũi nhắc lại: 380.971 người.

+ Số người tiêm mũi nhắc lại lần 2: 81.775 người.

4.2. Chi tiết số liệu tiêm chủng tại các địa phương

- Huyện Bảo Thắng

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 13.561 người, đạt 88,66%; Mũi 2: 8.136 người, đạt 53,19% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.906 người, đạt 100%; Mũi 2: 9.904 người, đạt 99,98%; Mũi nhắc lại: 5.559, đạt 56,12% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 72.841 người, đạt 99,90%; Mũi 2: 72.838 người, đạt 99,90% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 45.586 người; Mũi nhắc lại lần 1: 59.922 người. Mũi nhắc lại lần 2: 11.320 người.

- Huyện Bảo Yên

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 10.459 người, đạt 83,53%; Mũi 2: 5.427 người, đạt 43,34 % (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.779 người, đạt 99,25%; Mũi 2: 9.640 người, đạt 97,84%; Mũi nhắc lại: 4.127 người, đạt 41,92% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 53.813 người, đạt 99,66%; Mũi 2: 53.469 người, đạt 99,02% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 34.933 người; Mũi nhắc lại lần 1: 38.780 người. Mũi nhắc lại lần 2: 5.979 người.

- Huyện Bát Xát

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 12,068 người, đạt 93,30%; Mũi 2: 9.134 người, đạt 70,61% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.498 người, đạt 99,03%; Mũi 2: 9.293 người, đạt 96,89%; Mũi nhắc lại: 4.840 người, đạt 50,57% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 49.020 người, đạt 99,66%; Mũi 2: 48.675 người, đạt 98,96% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 30.653 người; Mũi nhắc lại lần 1: 45.398 người. Mũi nhắc lại lần 2: 7.780 người.

- Huyện Bắc Hà

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 10.245 người, đạt 88,20%; Mũi 2: 6.834 người, đạt 58,84% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 8.388 người, đạt 99,90%; Mũi 2: 8.052 người, đạt 95,90%; Mũi nhắc lại: 4.270 người, đạt 50,88% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 40.943 người, đạt 99,79%; Mũi 2: 40.564 người, đạt 98,86% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 16.645 người; Mũi nhắc lại lần 1: 33.208 người. Mũi nhắc lại lần 2: 8.241 người.

- Huyện Mường Khương

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 10.425 người, đạt 92,40%; Mũi 2: 7.602 người, đạt 67,38% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 7.574 người, đạt 100,00%; Mũi 2: 7.228 người, đạt 95,43%; Mũi nhắc lại: 3.858 người, đạt 50,94% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 34.477 người, đạt 99,61%; Mũi 2: 34.364 người, đạt 99,28% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 21.610 người; Mũi nhắc lại lần 1: 25.109 người. Mũi nhắc lại lần 2: 4.516 người.

- Thị xã Sa Pa

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 9.704 người, đạt 84,36%; Mũi 2: 5.998 người, đạt 52,14% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại thị xã).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.630 người, đạt 98,84%; Mũi 2: 9.152 người, đạt 93,93%; Mũi nhắc lại: 1.823 người, đạt 28,09% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại thị).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 41.522 người, đạt 99,14%; Mũi 2: 41.463 người, đạt 99,00% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại thị xã).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 16.858 người; Mũi nhắc lại lần 1: 32.893 người. Mũi nhắc lại lần 2: 6.570 người.

- Huyện Si Ma Cai

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 5.332 người, đạt 80,10%; Mũi 2: 3.608 người, đạt 54,20% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 5.027 người, đạt 99,25%; Mũi 2: 4.800 người, đạt 94,77%; Mũi nhắc lại: 1.423 người, đạt 28,09% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 20.419 người, đạt 99,88%; Mũi 2: 20.358 người, đạt 99,58% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 9.378 người; Mũi nhắc lại lần 1: 16.978 người. Mũi nhắc lại lần 2: 4.108 người.

- Thành phố Lào Cai

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 15.840 người, đạt 74,33%; Mũi 2: 9.505 người, đạt 44,60% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại thành phố).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 14.787 người, đạt 99,87%; Mũi 2: 14.740 người, đạt 99,55%; Mũi nhắc lại: 4.579 người, đạt 30,93% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại thành phố).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 105.505 người, đạt 100%; Mũi 2: 105.459 người, đạt 99,95% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại thành phố).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 46.633 người; Mũi nhắc lại lần 1: 86.895 người. Mũi nhắc lại lần 2: 27.458 người.

- Huyện Văn Bàn

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 11.935 người, đạt 85,83%; Mũi 2: 6.733 người, đạt 48,42% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.938 người, đạt 99,99%; Mũi 2: 9.322 người, đạt 93,79%; Mũi nhắc lại: 4.550 người, đạt 45,84% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 62.918 người, đạt 100%; Mũi 2: 61.127 người, đạt 97,14% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 38.419 người; Mũi nhắc lại lần 1: 41.698 người. Mũi nhắc lại lần 2: 5.758 người.

5. Đánh giá phân loại cấp độ dịch tại Lào Cai theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế

Cấp độ 1: 152/152 xã/phường/thị trấn.

Chi tiết xem tại đường link:

https://syt.laocai.gov.vn/tinh-hinh-dich-benh-do-virus-ncov/ket-qua-danh-gia-phan-loai-cap-do-dich-tinh-lao-cai-cap-nhat-tu-ngay-08-14-8-2022-753722

 

Tiểu ban Truyền thông