Bản tin số 400 về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai tính đến ngày 24/7/2022

1. Thông tin về ca mắc COVID-19

Tổng số F0 ghi nhận mới từ ngày 18/7-24/7/2022: 155 trường hợp (tăng 26 ca so với tuần trước). Trong đó:

- Thành phố Lào Cai: 89 trường hợp.

- Huyện Bảo Thắng: 20 trường hợp

- Thị xã Sa Pa: 18 trường hợp.

- Huyện Bát Xát: 14 trường hợp.

- Huyện Văn Bàn: 05 trường hợp.

- Huyện Bảo Yên: 04 trường hợp.

- Huyện Mường Khương: 04 trường hợp.

- Huyện Bắc Hà : 01 trường hợp.

2. Luỹ kế bệnh nhân khỏi và đang điều trị: 182.695 bệnh nhân. Trong đó: 182.561 bệnh nhân đã điều trị khỏi; 134 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Lào Cai.

3. Công tác điều trị

3.1. Tổng số: 134 bệnh nhân. Trong đó:

- Điều trị tại bệnh viện tuyến huyện: 05 bệnh nhân.

- Điều trị tại nhà: 129 bệnh nhân (Thành phố Lào Cai: 83 bệnh nhân; Thị xã Sa Pa: 11 bệnh nhân; Huyện Bảo Thắng: 14 bệnh nhân; Huyện Bảo Yên: 02 bệnh nhân; Huyện Bát Xát:12 bệnh nhân; Huyện Mường Khương: 04 bệnh nhân; Huyện Văn Bàn: 03 bệnh nhân).

3.2. Tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân

- Không có triệu chứng: 134 trường hợp.

4. Công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

4.1. Tổng số mũi tiêm được: 1.993.063 mũi tiêm 

- Tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi:

+ Mũi 1: 91.437 người (chiếm 92,41% trẻ trong độ tuổi đủ điều kiện tiêm).

+ Mũi 2: 47,981 người (chiếm 52,47% trẻ đã tiêm mũi 1).

- Tiêm cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi:

+ Mũi 1: 84.290 người (chiếm 99,49% dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi).

+ Mũi 2: 81.431 người (chiếm 96,12% dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi).

- Tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên:

+ Mũi 1: 481.211 người (chiếm 99,75% dân số 18 tuổi trở lên).

+ Mũi 2: 477.965 người (chiếm 99,08% dân số 18 tuổi trở lên).

- Số người tiêm mũi 3: 700.395 người. Trong đó:

+ Số người tiêm mũi bổ sung: 260.831 người.

+ Số người tiêm mũi nhắc lại: 374.339 người.

+ Số người tiêm mũi nhắc lại lần 2: 65.225 người.

4.2. Chi tiết số liệu tiêm chủng tại các địa phương

- Huyện Bảo Thắng

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 12.169 người, đạt 95,30%; Mũi 2: 6.241 người, đạt 51,29% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.906 người, đạt 100%; Mũi 2: 9.701 người, đạt 97,93%; Mũi nhắc lại: 3.498, đạt 35,31% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 72.753 người, đạt 99,78%; Mũi 2: 72.746 người, đạt 99,76% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 45.572 người; Mũi nhắc lại lần 1: 58.510 người. Mũi nhắc lại lần 2: 7.650 người.

- Huyện Bảo Yên

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 9.632 người, đạt 92.88%; Mũi 2: 4.352 người, đạt 45,18 % (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.763 người, đạt 99,39%; Mũi 2: 9.601người, đạt 97,74%; Mũi nhắc lại: 3.450 người, đạt 35,16% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 53.786 người, đạt 99,64%; Mũi 2: 53.439 người, đạt 99,00% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 34.932 người; Mũi nhắc lại lần 1: 38.349 người. Mũi nhắc lại lần 2: 5.187 người.

- Huyện Bát Xát

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 11.113 người, đạt 99,66%; Mũi 2: 7.142 người, đạt 64,27% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.425 người, đạt 98,74%; Mũi 2: 9.186 người, đạt 96,24%; Mũi nhắc lại: 3.390 người, đạt 35,52% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 49.011người, đạt 99,65%; Mũi 2: 48.636 người, đạt 98,89% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 30.612 người; Mũi nhắc lại lần 1: 44.620 người. Mũi nhắc lại lần 2: 5.480 người.

- Huyện Bắc Hà

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 9.523 người, đạt 93,99%; Mũi 2: 5.296 người, đạt 55,61% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 8.373 người, đạt 99,90%; Mũi 2: 8.009 người, đạt 95,56%; Mũi nhắc lại: 3.162 người, đạt 37,75% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 40.915 người, đạt 99,77%; Mũi 2: 40.515 người, đạt 98,79% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 16.851 người; Mũi nhắc lại lần 1: 32.192 người. Mũi nhắc lại lần 2: 6.242 người.

- Huyện Mường Khương

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 9.843 người, đạt 99,49%; Mũi 2: 5.850 người, đạt 59,43% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 7.573 người, đạt 100,00%; Mũi 2: 7.172 người, đạt 94,70%; Mũi nhắc lại: 868 người, đạt 11,49% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 34.449 người, đạt 99,58%; Mũi 2: 34.343 người, đạt 99,27% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 21.598 người; Mũi nhắc lại lần 1: 24.013 người. Mũi nhắc lại lần 2: 3.739 người.

- Thị xã Sa Pa

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 9.139 người, đạt 83,57%; Mũi 2: 4.354 người, đạt 47,64% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại thị xã).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.566 người, đạt 98,18%; Mũi 2: 9.807 người, đạt 93,27%; Mũi nhắc lại: 742 người, đạt 7,62% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại thị).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 41.514 người, đạt 99,12%; Mũi 2: 41.429 người, đạt 98,42% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại thị xã).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 16.858 người; Mũi nhắc lại lần 1: 32.592 người. Mũi nhắc lại lần 2: 5.602 người.

- Huyện Si Ma Cai

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 5.064 người, đạt 83,61%; Mũi 2: 3.098 người, đạt 61,18% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 5.011người, đạt 99,13%; Mũi 2: 4.725 người, đạt 93,47%; Mũi nhắc lại: 771 người, đạt 15,27% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 20.388 người, đạt 99,82%; Mũi 2: 20.307 người, đạt 99,42% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 9.377 người; Mũi nhắc lại lần 1: 16.600 người. Mũi nhắc lại lần 2: 3.004 người.

- Thành phố Lào Cai

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 13.729 người, đạt 84,28%; Mũi 2: 5.848 người, đạt 42,60% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại thành phố).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 14.772 người, đạt 99,86%; Mũi 2: 14.707 người, đạt 99,42%; Mũi nhắc lại:1.798 người, đạt 12,16% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại thành phố).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 105.490 người, đạt 99,99%; Mũi 2: 105.447 người, đạt 99,95% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại thành phố).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 46.633 người; Mũi nhắc lại lần 1: 86.224 người. Mũi nhắc lại lần 2: 23.520 người.

- Huyện Văn Bàn

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 11.231 người, đạt 98,93%; Mũi 2: 5.802 người, đạt 51,66% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.901 người, đạt 99,98%; Mũi 2: 9.243 người, đạt 93,34%; Mũi nhắc lại: 3.441 người, đạt 34,84|% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 62.905 người, đạt 99,99%; Mũi 2: 61.104 người, đạt 97,12% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 38.398 người; Mũi nhắc lại lần 1: 41.248 người. Mũi nhắc lại lần 2: 4.840 người.

5. Đánh giá phân loại cấp độ dịch tại Lào Cai theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế

Cấp độ 1: 152/152 xã/phường/thị trấn.

Chi tiết xem tại đường link:

https://syt.laocai.gov.vn/tinh-hinh-dich-benh-do-virus-ncov/ket-qua-danh-gia-phan-loai-cap-do-dich-tinh-lao-cai-cap-nhat-tu-ngay-18-24-7-2022-752838

6. Khuyến cáo phòng chống dịch

Biến thể BA.4, BA.5 xâm nhập, số ca COVID-19 tăng, người dân không nên chủ quan, tích cực tiêm chủng vắc xin Covid-19 để tăng đề kháng và không bỏ hoàn toàn việc đeo khẩu trang.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), biến thể Omicron với 3 dòng BA.1, BA.2 và BA.3 xuất hiện vào cuối tháng 11/2021 tại Nam Phi, sau đó lan ra toàn cầu. BA.4, BA.5 được phát hiện lần đầu tiên vào tháng 01 và tháng 02/2022 cũng tại Nam Phi rồi lan dần ra nhiều nước.

Các chuyên gia đánh giá, biến thể Omicron BA.4, BA.5 lây lan nhanh hơn biến thể BA.1, BA.2 từ 10% - 13%. Hai biến thể này có thể thoát khỏi sự bảo vệ của hệ thống miễn dịch khi nồng độ kháng thể trung hòa trong máu hạ thấp theo thời gian, kể cả ở những người đã từng mắc các biến thể BA.1, BA.2 cũng như mắc biến thể Delta trước đó.

Bộ Y tế đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy mạnh triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3 cho người từ 12 tuổi trở lên, ưu tiên tiêm mũi 4 cho các đối tượng có nguy cơ theo hướng dẫn của Bộ Y tế và tiêm liều cơ bản cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đảm bảo thần tốc, quyết liệt, an toàn, hiệu quả, khoa học. Tiếp tục tăng cường công tác truyền thông, vận động người dân tham gia tiêm chủng mũi 3, mũi 4 kịp thời và đầy đủ để duy trì miễn dịch cộng đồng.

Đeo khẩu trang là biện pháp dự phòng cá nhân phòng chống các bệnh lây truyền qua đường hô hấp không chỉ với bệnh COVID-19 mà cả cúm và các bệnh lây truyền qua đường hô hấp khác. Trong lúc này, chúng ta cần linh hoạt trong việc đeo khẩu trang (có thể đeo khẩu trang y tế và cả khẩu trang vải).

Thứ nhất, có thể không cần phải đeo khẩu trang ở môi trường thoáng khí như khi tập thể dục, khu vực ngoài trời, không tiếp xúc gần. Tuy nhiên, tại những khu vực nguy cơ cao như phòng kín, tiếp xúc gần với người có triệu chứng thì nên đeo.

Thứ hai, tại nơi đông người có điều kiện thì nên đeo khẩu trang để phòng bệnh một cách linh hoạt.

Thứ ba, tại khu vực ngoài trời, không có nguy cơ cao thì có thể dùng khẩu trang vải, vừa chống ô nhiễm bụi bẩn lại có thể tái sử dụng, giặt đi giặt lại dùng nhiều, tránh việc lãng phí khẩu trang y tế. Nếu toàn bộ người dân đều đeo khẩu trang y tế thì không những tốn kém về kinh tế mà còn làm ô nhiễm môi trường trường vì hằng ngày thải bỏ lượng lớn do không tái sử dụng được.

Trong thời điểm này, việc đeo khẩu trang là cần thiết, đặc biệt khi dịch COVID-19 có nguy cơ bùng phát trở lại nhưng cần có sự linh hoạt. Người dân không nên chủ quan, bỏ hoàn toàn việc đeo khẩu trang, điều này rất nguy hiểm. Đặc biệt khi vào các cơ sở y tế, tiếp xúc với người có triệu chứng thì càng cần phải đeo khẩu trang.

Chúng ta vẫn cần thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh, trong đó khuyến khích và nêu cao ý thức phòng bệnh cá nhân như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, phòng bệnh trong môi trường kín, tiếp xúc gần trong đám đông… Người ho, sốt, khó thở không nên đến chỗ đông người, chủ động giữ khoảng cách với người khác. Ngược lại, người lành không tiếp xúc với người có triệu chứng ho, sốt để phòng bệnh…

 

Tiểu ban Truyền thông