Trang Chủ Cơ hội đầu tư Danh mục thu hút đầu tư

6 tháng đầu năm 2014, các tổ chức phi chính phủ tài trợ Lào Cai 18 tỷ đồng

Trong 6 tháng đầu năm 2014, tỉnh Lào Cai đã tiếp nhận 9 dự án phi chính phủ nước ngoài với tổng giá trị tài trợ khoảng 18 tỷ đồng, tăng hơn 1,6 lần so với cùng kỳ năm 2013.

Kết quả 3 năm thực hiện dự án giảm nghèo tỉnh Lào Cai giai đoạn II (2010 – 2015)

Qua 3 năm triển khai thực hiện Dự án giảm nghèo tỉnh Lào Cai giai đoạn II (2010-2015) đã góp phần tích cực vào chiến lược giảm nghèo bền vững và chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, sản lượng nông nghiệp trong vùng dự án tăng hơn 13%; tăng thu nhập trên 1 đơn vị diện tích đất canh tác lên 10 triệu đồng/ha/năm; tỷ lệ hộ nghèo chung của tỉnh trung bình mỗi năm giảm khoảng 3%…

Tình hình vận động và thực hiện các chương trình, dự án nước ngoài năm 2013

Trong năm 2013, tỉnh Lào Cai đặc biệt quan tâm đến công tác đối ngoại để phục vụ phát triển kinh tế. Qua đó, công tác vận động, thu hút các chương trình, dự án, khoản viện trợ nước ngoài vào tỉnh tiếp tục được tăng cường.  

Hợp tác quốc tế nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Lào Cai

Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những đột phá của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Lào Cai giai đoạn 2011-2020. Khi tiến trình hội nhập quốc tế càng sâu rộng, yêu cầu của các nhà tuyển dụng lao động càng khắt khe, đòi hỏi nguồn lao động có chất lượng cao, giỏi ngoại ngữ, có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế năng động. Chính vì vậy, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục đào tạo là xu thế tất yếu.

Các dự án NGO 6 tháng đầu năm 2013 – vì lợi ích của người dân

Trên địa bàn tỉnh Lào Cai hiện có 25 chương trình, dự án phi chính phủ nước ngoài đang được triển khai thực hiện, với tổng kinh phí là 62.4 tỷ đồng.

6 dự án ODA đang được tích cực thực hiện

Thông qua việc triển khai thực hiện các dự án ODA trên địa bàn tỉnh Lào Cai, trong 6 tháng đầu năm 2013, Lào Cai tiếp tục tranh thủ khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức của các nhà tài trợ và các tổ chức nước ngoài thành những nền tảng vật chất quan trọng, tạo tiền đề thúc đầy nhanh quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tình hình vận động và thực hiện các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài năm 2012

Năm 2012, tỉnh Lào Cai đã vận động được 34 chương trình, dự án, khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài, trong đó có 18 chương trình, dự án; 16 khoản viện trợ phi dự án với tổng vốn tài trợ là gần 40 tỷ đồng, tương đương 1.9 triệu USD.

Tình hình vận động và thực hiện các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài năm 2011

Năm 2011, tỉnh Lào Cai đã vận động được 13 chương trình, dự án phi chính phủ nước ngoài ( PCPNN) với tổng giá trị tài trợ gần 37 tỷ đồng. 13 khoản viện trợ phi dự án, có giá trị 2,3 tỷ đồng.

Tình hình vận động và thực hiện các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài 6 tháng đầu năm 2012

Trong 6 tháng đầu năm 2012, tỉnh Lào Cai đã vận động được 11 chương trình/dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN), 8 khoản viện trợ phi dự án. Có tổng giá trị là gần 24,6 tỷ đồng (không tính các dự các năm trước), tương đương gần 1,2 triệu USD.

Tình hình vận động và thực hiện các chương trình, dự án ODA quý III năm 2012

Trong quý III năm 2012, có 04 dự án lập báo cáo để vận động tài trợ, bao gồm các Dự án: đầu tư kết cấu hạ tầng phát triển, mở rộng thị trấn Sa Pa; phát triển vùng phía Bắc Việt Nam - Tiểu dự án tỉnh Lào Cai; phát triển đa mục tiêu vùng đồng bào dân tộc thiểu số các xã nghèo huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai; phát triển kết cấu hạ tầng tỉnh Lào Cai.