Hải quan Lào Cai: “Điểm sáng” về cải cách, hiện đại hóa hải quan

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Cục Hải quan tỉnh Lào Cai đặt lên hàng đầu, là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa hải quan thông qua các khóa đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức hải quan, nhằm xây dựng lực lượng Hải quan Lào Cai chính quy, hiện đại và chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa ngành Hải quan giai đoạn 2011 -2015.
Hải quan Lào Cai hướng dẫn DN làm thủ tục hải quan tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai. Ảnh: Báo Lào Cai
Biến quyết tâm thành hành động

Thực hiện Kế hoạch cải cách và hiện đại hóa ngành Hải quan giai đoạn 2011 - 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Cục Hải quan tỉnh Lào Cai đã và đang từng bước thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), phát triển và hiện đại hóa hải quan.

Minh chứng cho điều này là ngay trong những ngày đầu năm 2013, Cục Hải quan tỉnh Lào Cai đã tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý nghiệp vụ và quản lý điều hành; tập trung triển khai công tác xây dựng, hiện đại hóa trang thiết bị đáp ứng yêu cầu quản lý hải quan hiện đại; thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Trong đó, Cục đã tập trung vào một số Chương trình, giải pháp được chú trọng thực hiện, như: Chương trình cải cách thủ tục hải quan (TTHQ); chương trình quản lý và sự tuân thủ của doanh nghiệp; chương trình ứng dụng CNTT; chương trình cải cách hành chính nâng cao hiệu quả quản lý hải quan…

Ngoài ra, Cục Hải quan tỉnh Lào Cai đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, như: Duy trì ứng dụng CNTT, thực hiện có hiệu quả việc quản lý điều hành qua mạng nội bộ; thường xuyên tổ chức chương trình tuyên truyền chính sách pháp luật, quy định về quản lý hải quan; áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 và 2008; tổ chức tập huấn giới thiệu chương trình nghiệp vụ hải quan đến cán bộ công chức; tiếp tục tăng cường các biện pháp chống thất thu thuế, thu hồi nợ đọng thuế, chống buôn lậu và gian lận thương mại; chủ động tổ chức, sắp xếp, bố trí nguồn nhân lực, cơ sở vật chất để thực hiện chính thức quản lý hải quan tại Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II (Kim Thành).

Nhờ đó, Cục đã đạt những kết quả ấn tượng như: Đã thực hiện tiếp nhận, đăng ký 2.219 tờ khai theo tuyên ngôn của Ngành, đạt tỷ lệ 100%. Thời hạn trả lời, giải quyết 19 vướng mắc theo yêu cầu đạt tỷ lệ 100%. Từ đầu năm 2013 đến 15/3/2013, có 101 doanh nghiệp đăng ký tham gia thực hiện tờ khai điện tử, số tờ khai hải quan điện tử là 1.227 tờ khai, chiếm 55,3% số tờ khai.

Như vậy, công tác cải cách TTHC đã góp phần quan trọng giúp từng bước xây dựng, thực hiện lộ trình cải cách, phát triển, hiện đại hóa của ngành Hải quan nói chung và Cục Hải quan tỉnh Lào Cai nói riêng.

Từng bước theo kịp hiện đại hóa hải quan

Thực hiện Quyết định số 192/QĐ-TCHQ ngày 22/01/2013 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Kế hoạch đào tạo cho người sử dụng hệ thống VNACCS/VCIS, Cục Hải quan tỉnh Lào Cai đã xây dựng và thực hiện Kế hoạch đào tạo tổng quan về quy trình nghiệp vụ sử dụng trong hệ thống VNACCS/VCIS cho cán bộ công chức.

Cụ thể, trong hai ngày 16 và 17/04 vừa qua, Cục Hải quan tỉnh Lào Cai đã tổ chức 2 đợt tập huấn cho các cán bộ công chức của Cục, qua đó, các học viên đã được giới thiệu tổng quan về dự án VNACCS/VCIS, TTHQ đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, quy trình nghiệp vụ liên quan đến phương tiện vận tải trong Hệ thống VNACCS/VCIS, các nghiệp vụ của hệ thống VCIS, hệ thống CNTT khi vận hành VNACCS/VCIS.

Mục tiêu của lớp tập huấn lần này là trang bị kiến thức cơ bản, bước đầu giúp cho cán bộ công chức của Cục nắm bắt được quy trình nghiệp vụ của Hệ thống VNACCS/VCIS sẽ triển khai trong thời gian tới. Việc triển khai có hiệu quả Kế hoạch đào tạo về quy trình nghiệp vụ sử dụng trong dự án VNACCS/VCIS sẽ góp phần vào thực hiện công cuộc cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành Hải quan theo Chiến lược phát triển Hải quan Việt Nam đến năm 2020 đã xác định “Xây dưng Hải quan Việt Nam hiện đại, có cơ chế chính sách đầy đủ, minh bạch, thủ tục hải quan đơn giản hài hòa đạt chuẩn mực quốc tế”.

Đánh giá về Kế hoạch đào tạo tập huấn cho người sử dụng hệ thống VNACCS/VCIS, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc nhấn mạnh, VNACCS/VCIS là Dự án lớn, có vai trò hết sức quan trọng trong tiến trình cải cách, hiện đại hóa của Hải quan Việt Nam. Khi đi vào triển khai chính thức Hệ thống VNACCS/VCIS sẽ có tác động rất lớn đến các hoạt động nghiệp vụ của Ngành, cũng như tác động rộng rãi đến nhiều đối tượng khác như các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, các bộ, ngành tham gia Cơ chế một cửa quốc gia... Theo kế hoạch, Hệ thống sẽ chính thức đi vào vận hành đầu năm 2014. Chính vì vậy, một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2013 của Dự án là đẩy mạnh công tác đào tạo cho người sử dụng Hệ thống.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc cải cách TTHC và hiện đại hóa hải quan, lãnh đạo Cục Hải quan Lào Cai đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Lào Cai; sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban ngành, các huyện thị biên giới và nhân dân trong tỉnh.

Triển khai nhiều giải pháp đồng bộ

Trước tình hình kinh tế khó khăn tác động đến hoạt động xuất nhập khẩu, đầu tư... Cục Hải quan tỉnh Lào Cai đã chủ động nắm bắt tình hình và đề ra các giải pháp quyết liệt ngay từ những tháng đầu năm để phấn đấu hoàn thành mục tiêu thu nộp ngân sách nhà nước trong năm 2013.

Cụ thể, Cục đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thúc đẩy các hoạt động xuất nhập khẩu, đầu tư, du lịch và  hội nhập quốc tế, góp phần bình ổn giá cả thị trường, kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị theo tinh thần Nghị quyết số 11 của Chính phủ... Trong đó tập trung đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch cải cách, phát triển hiện đại hóa Hải quan Lào Cai giai đoạn 2011 – 2015, Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2020 của ngành Hải quan...

Cùng với đó là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đầu tư cơ sở vật chất theo hướng từng bước hiện đại hoá công tác quản lý hải quan tại các đơn vị; Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành; Quản lý phát triển nguồn nhân lực đáp ứng với yêu cầu cải cách hiện đại hoá; Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, công tác kiểm tra sau thông quan...

Đặc biệt, để hoàn thành dự toán thu ngân sách, ngay từ đầu năm Cục Hải quan Lào Cai đã xây dựng kế hoạch thu thuế năm 2013 và giao chỉ tiêu cho từng đơn vị; đồng thời thường xuyên chú trọng công tác đôn đốc nộp thuế, thu hồi nợ đọng thuế, tích cực tuyên truyền khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu. Cùng với đó là tập trung giải quyết thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất, nhập khẩu; người và phương tiện xuất, nhập cảnh nhanh chóng, thuận tiện, đúng quy định của pháp luật, hoạt động quản lý hải quan trên địa bàn diễn ra ổn định.

Bên cạnh đó, không ngừng xây dựng lực lượng Hải quan Lào Cai chính quy, hiện đại, chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu hiện đại hoá của ngành Hải quan; chăm lo xây dựng Đảng và các tổ chức đoàn thể, quan tâm đời sống của đội ngũ cán bộ, công chức, luôn giữ vững và tạo được niềm tin tưởng của các cấp, chính quyền địa phương, tiếp tục xây dựng Cục Hải quan tỉnh Lào Cai ngày càng phát triển và hiện đại, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng và nhân dân giao phó để trở thành một điểm sáng tiêu biểu miền Tây Bắc của Tổ quốc.

Tháng 4/2013, Đội kiểm soát Hải quan – Cục Hải quan Lào Cai phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 7, Trạm Biên phòng km6 và Phòng PC 46 Công an tỉnh Lào Cai, đội liên ngành thuộc ban chỉ đạo 127 tỉnh Lào Cai bắt giữ 1 vụ vận chuyển hàng hóa trái phép thu giữ: 11 lồng gà nhập lậu có nguồn gốc từ Trung Quốc trọng lượng 320kg, gồm: gà giống và gà thịt với trị giá ước tính 20 triệu đồng.
(theo Tạp chí Tài chính)

Tin Liên Quan

Bế mạc Giải vô địch các lứa tuổi trẻ vật cổ điển, vật tự do quốc gia năm 2024

Sáng 13/6, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao phối hợp với Cục Thể dục Thể thao (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) tổ chức Bế mạc Giải Vô địch các lứa tuổi trẻ vật cổ điển, vật tự do quốc gia năm 2024.

Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Lào Cai về hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp

Chiều 13/6, Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Lào Cai về tình hình tổ chức thực hiện và việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW và Kết luận số 82-KL/TW.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW về đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới

Sáng 13/6, Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới".

UBND tỉnh làm việc với đoàn công tác liên ngành Trung ương về sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025

Ngày 12/6, tại huyện Bắc Hà, Đoàn công tác liên ngành Trung ương của Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính do đồng chí Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm Trưởng đoàn đã khảo sát việc thực hiện sắp xếp đơn vị...

Phiên họp lần thứ 10 Nhóm công tác liên hợp 4 tỉnh của Việt Nam và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)

Trong chương trình thăm và làm việc tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), chiều 12/6, tại thành phố Côn Minh, Đoàn công tác của tỉnh Lào Cai đã tham dự phiên họp lần thứ 10 Nhóm công tác liên hợp giữa các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Tuyên truyền sử dụng ứng dụng i-Speed để nâng cao chất lượng dịch vụ di động 4G

Mới đây, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Công văn số 3098/UBND-VX về việc phối hợp tuyên truyền sử dụng ứng dụng I-Speed để nâng cao chất lượng dịch vụ di động 4G.