Ngày làm việc đầu tiên kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIV

Như tin đã đưa, kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIV đã khai mạc sáng ngày 15/12 tại Trung tâm hội nghị tỉnh.

Sau phát biểu khai mạc của đồng chí Phạm Văn Cường, Chủ tịch HĐND tỉnh, kỳ họp đã nghe báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2014; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 do đồng chí Nguyễn Thanh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày.

Báo cáo nêu rõ: Năm 2014, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự chủ động dự báo tình hình, xác định những nhiệm vụ trọng tâm, đưa ra nhiều chủ trương lãnh đạo đúng đắn, kịp thời, sát thực tế; chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các cấp, các ngành đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Chính phủ, của UBND về chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch năm 2014, do vậy, kinh tế - xã hội của tỉnh duy trì phát triển ổn định và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Tăng trưởng kinh tế đạt 14,3%. Cân đối 63% vốn ngân sách nhà nước để thực hiện phát triển nông nghiệp, nông thôn; chủ động bố trí ngân sách địa phương khắc phục hậu quả hạn hán và chuyển đổi cây trồng phù hợp. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 111% kế hoạch. Tiến độ các dự án trọng tâm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đạt yêu cầu. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 104,2% dự toán điều chỉnh. Thu hút khách du lịch đạt 105% kế hoạch; doanh thu từ du lịch đạt 102,6% kế hoạch. Trong năm, tỉnh đã báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, đảm bảo quốc phòng – an ninh vững chắc, hệ thống chính trị vững mạnh, phấn đấu xây dựng Lào Cai trở thành trung tâm kinh tế - xã hội khu vực miền núi phía Bắc”, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của tỉnh những năm tiếp theo.

Đồng chí Nguyễn Thanh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo tại kỳ họp.    Ảnh: Phạm Sơn

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; quốc phòng được củng cố, biên giới, mốc giới được giữ vững, an ninh được tăng cường, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. Hoạt động đối ngoại thu được nhiều kết quả. Công tác xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm, hoạt động chính trị các cấp có đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn còn một số khó khăn, tồn tại: Thời tiết diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến năng suất cây trồng; tiến độ xây dựng nông thôn mới chưa đáp ứng được yêu cầu; tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2014 giảm 7.169 tấn (ngô)/273.000 tấn theo kế hoạch. Chuyển đổi cơ cấu nội ngành nông nghiệp còn chậm; chưa có nhiều dự án chế biến nông sản và dự án nông nghiệp chất lượng cao. Sản phẩm công nghiệp chủ yếu là nguyên liệu thô, giá trị gia tăng không cao. Tiến độ triển khai một số dự án tại các khu, cụm công nghiệp còn chậm. Chất lượng giáo dục ở vùng cao, vùng khó khăn còn chưa đồng đều, tỷ lệ học sinh chuyên cần chưa cao; cơ sở vật chất phục vụ công tác khám – chữa bệnh ở cấp xã còn gặp khó khăn…

Hết năm 2014, so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, trong tổng số 21 chỉ tiêu tổng hợp về kinh tế - xã hội, có 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch; 6 chỉ tiêu đạt kế hoạch; 10 chỉ tiêu tiếp tục phấn đấu hoàn thành toàn diện trong năm 2015: Có 9 chỉ tiêu hoàn thành đạt từ 60 đến 90% và 1 chỉ tiêu hoàn thành 33%.

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, báo cáo nhấn mạnh mục tiêu tổng quát tiếp tục duy trì và phát triển ổn định kinh tế - xã hội, phát triển hài hòa giữa đô thị và nông thôn, vùng thấp và vùng cao; nâng cao chất lượng tăng trưởng từng ngành, lĩnh vực; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chú trọng chuyển dịch cơ cấu nội ngành; tập trung thực hiện các mục tiêu 7 chương trình, 27 đề án trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV gắn với thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; đảm bảo an sinh xã hội, sắp xếp ổn định và cải thiện đời sống nhân dân; mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; đảm bảo an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Tạ Đình Bảng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày báo cáo tại kỳ họp. Ảnh:    Phạm Sơn

Trong ngày làm việc đầu tiên, đồng chí Tạ Đình Bảng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày báo cáo kết quả hoạt động năm 2014, chương trình hoạt động năm 2015 của HĐND tỉnh.

Báo cáo đánh giá: Hoạt động của HĐND tỉnh năm 2014 đảm bảo đúng Luật, Quy chế và chương trình đã được thông qua. Hoạt động giám sát, khảo sát của Thường trực và các ban HĐND tỉnh được triển khai theo đúng nghị quyết của HĐND tỉnh; việc lựa chọn nội dung khảo sát, giám sát đã bám sát tình hình thực tế ở địa phương, có sự đổi mới về phương pháp nên hiệu quả, chất lượng được nâng lên. Sau giám sát, khảo sát đã tổng hợp đầy đủ những vấn đề cử tri quan tâm để kịp thời phản ánh, kiến nghị với Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các ngành có liên quan chỉ đạo, tiếp thu và khắc phục; các vấn đề về cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền HĐND được đưa ra kỳ họp thảo luận, thống nhất ý kiến quyết định…

Năm 2015, HĐND tỉnh tiếp tục thực hiện tổ chức các hoạt động giám sát, khảo sát thường xuyên và hoạt động giám sát chuyên đề (trong đó, thực hiện chương trình, kế hoạch giám sát theo 7 chương trình, 27 đề án trọng tâm của Tỉnh ủy, Thường trực và các ban HĐND tỉnh dự kiến tổ chức, triển khai 8 cuộc giám sát chuyên đề) cùng một số hoạt động khác.

Ngày mai (16/12), kỳ họp tiếp tục với phần trình bày các báo cáo, tờ trình; bầu bổ sung thành viên UBND tỉnh; thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết số 35 ngày 21/11/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn. Kỳ họp sẽ tiến hành thảo luận tại tổ. Cổng thông tin đối ngoại tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục đưa tin.

Trong ngày làm việc đầu tiên, kỳ họp đã nghe các báo cáo, tờ trình:
1. Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2014; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015.
2. Báo cáo tổng hợp, giải trình một số ý kiến tham gia, góp ý của đại biểu, cử tri trước kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIV.
3. Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014.
4. Báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII.
5. Thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị.
6. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2014, chương trình hoạt động năm 2015 của HĐND tỉnh.
7. Báo cáo kết quả công tác kiểm sát năm 2014.
8. Báo cáo tổng kết công tác năm 2014, nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 của Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai.
9. Báo cáo tổng hợp kết quả thẩm tra của các ban HĐND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014; định hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2015.
10. Báo cáo của UBND tỉnh về quyết toán ngân sách năm 2013.
11. Tờ trình của UBND tỉnh về hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng cho các dự án đầu tư phát triển sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp đối với các huyện nghèo và các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
12. Tờ trình của UBND tỉnh về giá các loại đất 5 năm 2015 – 2019 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
13. Tờ trình của UBND tỉnh về việc đề nghị thông qua danh mục các công trình dự án phải thu hồi đất để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
14. Tờ trình của UBND tỉnh về tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C do tỉnh Lào Cai quản lý.
15. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về: Quyết toán ngân sách địa phương năm 2013; về giá các loại đất 5 năm 2015 – 2019; về danh mục các công trình dự án phải thu hồi đất để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2015; về tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C do tỉnh Lào Cai quản lý; về hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng cho các dự án đầu tư phát triển sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp đối với các huyện nghèo và các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
16. Tờ trình của UBND tỉnh về việc phê chuẩn tổng biên chế sự nghiệp tỉnh Lào Cai năm 2015.
17. Tờ trình của UBND tỉnh về mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
 
Theo LCĐT

Tin Liên Quan

Bế mạc Giải vô địch các lứa tuổi trẻ vật cổ điển, vật tự do quốc gia năm 2024

Sáng 13/6, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao phối hợp với Cục Thể dục Thể thao (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) tổ chức Bế mạc Giải Vô địch các lứa tuổi trẻ vật cổ điển, vật tự do quốc gia năm 2024.

Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Lào Cai về hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp

Chiều 13/6, Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Lào Cai về tình hình tổ chức thực hiện và việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW và Kết luận số 82-KL/TW.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW về đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới

Sáng 13/6, Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới".

UBND tỉnh làm việc với đoàn công tác liên ngành Trung ương về sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025

Ngày 12/6, tại huyện Bắc Hà, Đoàn công tác liên ngành Trung ương của Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính do đồng chí Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm Trưởng đoàn đã khảo sát việc thực hiện sắp xếp đơn vị...

Phiên họp lần thứ 10 Nhóm công tác liên hợp 4 tỉnh của Việt Nam và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)

Trong chương trình thăm và làm việc tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), chiều 12/6, tại thành phố Côn Minh, Đoàn công tác của tỉnh Lào Cai đã tham dự phiên họp lần thứ 10 Nhóm công tác liên hợp giữa các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Tuyên truyền sử dụng ứng dụng i-Speed để nâng cao chất lượng dịch vụ di động 4G

Mới đây, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Công văn số 3098/UBND-VX về việc phối hợp tuyên truyền sử dụng ứng dụng I-Speed để nâng cao chất lượng dịch vụ di động 4G.