Lào Cai: Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023

UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 16/5/2023 rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ hằng năm và hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2023. Thời gian thực hiện rà soát từ ngày 01/9/2023.

Theo kế hoạch, sẽ thực hiện rà soát 03 đối tượng gồm: (1) Hộ gia đình thuộc danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo do UBND cấp xã đang quản lý tại thời điểm rà soát. (2) Hộ gia đình có Giấy đề nghị rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. (3) Các hộ gia đình đang sinh sống trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật về cư trú.

Từ ngày 01/10/2023 đến ngày 15/10/2023, các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp và trực tiếp phúc tra kết quả rà soát, điều tra của cấp xã. Tổng hợp số liệu và báo cáo kết quả chính thức cho Ban Chỉ đạo tỉnh.

Từ ngày 16/10/2023 đến ngày 30/10/2023, Ban Chỉ đạo tỉnh báo cáo UBND tỉnh kết quả rà soát; UBND tỉnh phê duyệt báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

Từ ngày 01/11/2023 đến ngày 31/12/2023, Ban Chỉ đạo cấp huyện chỉ đạo; tổng hợp chi tiết, kiểm tra, đánh mã, nhập tin vào phần mềm Bảo trợ xã hội để nhập dữ liệu phục vụ khai thác lâu dài.

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm tư vấn việc làm cho người lao động tại Hội chợ việc làm tỉnh Lào Cai  tháng 11/2022.

Để cuộc rà soát đạt hiệu quả cao, cần đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền về chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025, mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. Phổ biến để Nhân dân nắm được phương pháp rà soát thông qua thu thập thông tin của hộ gia đình, tính điểm để ước lượng thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tuyên truyền thông qua các hội nghị phổ biến, báo chí, đài truyền thanh, bản tin công cộng, tuyên truyền viên và báo cáo viên cơ sở... Vận động người dân tích cực tham gia đăng ký thông tin nếu nhận thấy hộ gia đình mình đáp ứng các tiêu chuẩn cũng như kê khai trung thực, đầy đủ các thông tin của hộ gia đình vào phiếu rà soát. Phát hiện hộ gia đình gặp khó khăn, biến cố rủi ro trong năm để hướng dẫn hộ gia đình đăng ký rà soát.

Phương pháp rà soát thực hiện theo Điều 2 Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 và Thông tư hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 và mẫu biểu báo cáo. Quy trình rà soát thực hiện theo Điều 4 và Điều 6 Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Việc rà soát phải được thực hiện từ thôn, bản, tổ dân phố; đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, có sự tham gia của các cấp, các ngành và của người dân. Triển khai thực hiện đúng quy trình, xác định đúng đối tượng, không bị trùng lặp, bỏ sót, phản ánh đúng thực trạng hộ nghèo, hộ cận nghèo trên từng địa bàn.

Đoàn viên, thanh niên hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo xã Bảo Hà.

Lực lượng rà soát viên là người đã tham gia tập huấn, có hiểu biết tình hình dân cư tại địa bàn và trực tiếp đến phỏng vấn, thu thập thông tin của từng hộ để phản ánh đúng tình hình thu nhập và thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ theo các tiêu chí quy định tại phiếu điều tra. Kết thúc rà soát phải xác định được chính xác số hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo và hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt, lưu giữ, theo dõi, quản lý.

UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu thiết kế biểu, mẫu, tài liệu hướng dẫn phục vụ cuộc rà soát; tổ chức tập huấn quy trình, bộ công cụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mứcsống trung bình trên địa bàn; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện. Cục Thống kê tỉnh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu cho UBND tỉnh về số liệu tổng hợp kết quả điều tra toàn tỉnh.

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp tham gia cuộc rà soát, tổ chức giám sát, chỉ đạo nâng cao vai trò, trách nhiệm của hội viên các cấp trong việc rà soát đối tượng, bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo.

UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở trong việc tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và mọi người dân về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của cuộc rà soát. Thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo rà soát, hộ nghèo, hộ cận nghèo cấp huyện và cấp xã theo đúng quy định. Căn cứ vào kế hoạch rà soát của tỉnh, xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với điều kiện của địa phương và tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ, chính xác, khách quan. Chịu trách nhiệm về số liệu rà soát.

Đồng thời chỉ đạo Chủ tịch UBND cấp xã tổ chức rà soát hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn. Phân công trách nhiệm cụ thể cho các ngành, chỉ đạo các xã, phường, thị trấn bố trí đủ lực lượng rà soát viên có kinh nghiệm để trực tiếp phối hợp với các trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố thực hiện rà soát. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình tổ chức thực hiện.

Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn ban hành Quyết định công nhận danh sách cụ thể chủ hộ, thành viên của hộ nghèo, hộ phát sinh nghèo, hộ cận nghèo, hộ phát sinh cận nghèo; hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo; hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình. Thực hiện niêm yết công khai danh sách tại trụ sở UBND cấp xã, thôn và cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định. Chỉ đạo các đơn vị liên quan, UBND xã, phường, thị trấn cập nhật đầy đủ dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo vào phần mềm Bảo trợ xã hội để phục vụ khai thác lâu dài./.

Hà Phương

Tin Liên Quan

Lào Cai nâng cao công tác quản lý và khai thác chợ

Mới đây, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý và phát triển chợ trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị triển khai phổ biến và giáo dục pháp luật đợt IV/2023

Ngày 28/9/2023, Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị triển khai phổ biến và giáo dục pháp luật đợt IV/2023. Hội nghị đã thu hút nhiều đại biểu, bao gồm lãnh đạo các sở, ban, ngàn, đoàn thể; Thành viên và thư ký Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; Doanh nghiệp...

Hơn 100 đại biểu huyện Văn Bàn tham gia tập huấn nghiệp vụ rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Ngày 29/9, Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai phối hợp với UBND huyện Văn Bàn tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) kỳ 2019 – 2023 trên địa bàn huyện Văn Bàn.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng

Chiều 28/9, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng quý 3.

Hai phóng viên Báo Lào Cai đoạt Giải Đặc biệt cuộc thi viết Công trình xanh Việt Nam 2023

Chiều 28/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Báo Xây dựng tổ chức trao giải cuộc thi viết Công trình xanh Việt Nam 2023. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình Tuần lễ Công trình xanh Việt Nam do Bộ Xây dựng tổ chức.

Hội thi tìm hiểu pháp luật dành cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện Văn Bàn

Ngày 27/9, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Uỷ ban nhân dân huyện Văn Bàn tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật dành cho đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023.