Bản tin số 405 Vv phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai tính đến ngày 28/8/2022

1. Thông tin về ca mắc COVID-19

Tổng số F0 ghi nhận mới từ ngày 22/8 - 28/8/2022: 428 trường hợp (giảm 55 trường hợp so với tuần trước). Trong đó:

- Thành phố Lào Cai: 177 trường hợp.

- Huyện Văn Bàn: 84 trường hợp.

- Huyện Bảo Yên: 36 trường hợp.

- Huyện Bát Xát: 33 trường hợp.

- Huyện Bảo Thắng: 33 trường hợp.

- Huyện Mường Khương: 33 trường hợp.

- Thị xã Sa Pa: 21 trường hợp.

- Huyện Bắc Hà: 07 trường hợp.

- Huyện Si Ma Cai: 04 trường hợp.

2. Luỹ kế bệnh nhân khỏi và đang điều trị: 184.266 bệnh nhân. Trong đó: 183.753 bệnh nhân đã điều trị khỏi; 513 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Lào Cai.

3. Công tác điều trị

3.1. Tổng số: 513 bệnh nhân.

- Số F0 nhập viện điều trị mới từ ngày 22/8 - 28/8/2022: 26 trường hợp (giảm 2 trường hợp so với tuần trước).

- Điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh: 15 bệnh nhân.

- Điều trị tại bệnh viện tuyến huyện: 12 bệnh nhân.

- Điều trị tại nhà: 486 bệnh nhân (Thành phố Lào Cai: 178 bệnh nhân; Thị xã Sa Pa: 10 bệnh nhân; Huyện Bảo Thắng: 20 bệnh nhân; Huyện Bảo Yên: 79 bệnh nhân; Huyện Bắc Hà: 12 bệnh nhân; Huyện Bát Xát: 42 bệnh nhân; Huyện Si Ma Cai: 07 bệnh nhân; Mường Khương: 30 bệnh nhân; Huyện Văn Bàn: 108 bệnh nhân).

3.2. Tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân

- Không có triệu chứng: 513 trường hợp.

4. Công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

4.1. Tổng số mũi tiêm được: 2.148.378 mũi tiêm 

- Tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi:

+ Mũi 1: 115 người (chiếm 92,89% tổng số trẻ có mặt).

+ Mũi 2: 79.479 người (chiếm 62,92% tổng số trẻ có mặt).

- Tiêm cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi:

+ Mũi 1: 84.899 người (chiếm 99,64% dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi).

+ Mũi 2: 82.975 người (chiếm 97,39% dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi).

+ Mũi nhắc lại: 47.533 (chiếm 55,79% dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi).

- Tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên:

+ Mũi 1: 481.971 người (chiếm 99,82% dân số 18 tuổi trở lên).

+ Mũi 2: 479.050 người (chiếm 99,22% dân số 18 tuổi trở lên).

- Số người tiêm mũi 3: 783.764 người. Trong đó:

+ Số người tiêm mũi bổ sung: 260.814 người.

+ Số người tiêm mũi nhắc lại: 393.568 người.

+ Số người tiêm mũi nhắc lại lần 2: 129.382 người.

4.2. Chi tiết số liệu tiêm chủng tại các địa phương

- Huyện Bảo Thắng

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 14.794 người, đạt 96,72%; Mũi 2: 11.099 người, đạt 72,57% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 10.013 người, đạt 100%; Mũi 2: 10.009 người, đạt 99,96%; Mũi nhắc lại: 7.110, đạt 70,01% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 72.947 người, đạt 100,00%; Mũi 2: 72.945 người, đạt 100,00% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 45.587 người; Mũi nhắc lại lần 1: 62.430 người. Mũi nhắc lại lần 2: 29.472 người.

- Huyện Bảo Yên

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 12.028 người, đạt 96,06%; Mũi 2: 8.036 người, đạt 64,18 % (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.858 người, đạt 99,10%; Mũi 2: 9.781 người, đạt 98,32%; Mũi nhắc lại: 5.681 người, đạt 57,11% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 53.990 người, đạt 99,71%; Mũi 2: 53.616 người, đạt 99,02% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 34.966 người; Mũi nhắc lại lần 1: 40.477 người. Mũi nhắc lại lần 2: 9.694 người.

- Huyện Bát Xát

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 12.488 người, đạt 96,54%; Mũi 2: 10.295 người, đạt 79,59% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.527 người, đạt 99,01%; Mũi 2: 9.368 người, đạt 97,36%; Mũi nhắc lại: 5.908 người, đạt 61,40% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 49.032 người, đạt 99,68%; Mũi 2: 48.696 người, đạt 99,00% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 30.657 người; Mũi nhắc lại lần 1: 46.562 người. Mũi nhắc lại lần 2: 10.794 người.

- Huyện Bắc Hà

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 10.677 người, đạt 91,92%; Mũi 2: 8.042 người, đạt 69,24% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 8.405 người, đạt 99,92%; Mũi 2: 8.120 người, đạt 96,53%; Mũi nhắc lại: 5.189 người, đạt 61,69% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 40.965 người, đạt 99,81%; Mũi 2: 40.707 người, đạt 99,18% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 16.645 người; Mũi nhắc lại lần 1: 34.240 người. Mũi nhắc lại lần 2: 10.882 người.

- Huyện Mường Khương

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 10.826 người, đạt 95,95%; Mũi 2: 9.069 người, đạt 80,38% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 7.592 người, đạt 100,00%; Mũi 2: 7.308 người, đạt 96,26%; Mũi nhắc lại: 4.423 người, đạt 58,26% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 34.556 người, đạt 99,67%; Mũi 2: 34.458 người, đạt 99,39% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 21.610 người; Mũi nhắc lại lần 1: 26.612 người. Mũi nhắc lại lần 2: 7.231 người.

- Thị xã Sa Pa

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 10.344 người, đạt 89,92%; Mũi 2: 6.658 người, đạt 57,88% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại thị xã).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.674 người, đạt 99,29%; Mũi 2: 9.239 người, đạt 94,83%; Mũi nhắc lại: 3.173 người, đạt 32,57% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại thị).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 41.548 người, đạt 99,20%; Mũi 2: 41.535 người, đạt 99,17% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại thị xã).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 16.858 người; Mũi nhắc lại lần 1: 33.597 người. Mũi nhắc lại lần 2: 8.980 người.

- Huyện Si Ma Cai

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 5.736 người, đạt 86,16%; Mũi 2: 3.882 người, đạt 58,31% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 5.049 người, đạt 99,51%; Mũi 2: 4.837 người, đạt 95,33%; Mũi nhắc lại: 1.969 người, đạt 38,81% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 20.438 người, đạt 99,92%; Mũi 2: 20.398 người, đạt 99,73% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 9.380 người; Mũi nhắc lại lần 1: 17.432 người. Mũi nhắc lại lần 2: 5.450 người.

- Thành phố Lào Cai

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 18.725 người, đạt 77,19%; Mũi 2: 12.971 người, đạt 60,87% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại thành phố).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 14.794 người, đạt 99,89%; Mũi 2: 14.775 người, đạt 99,76%; Mũi nhắc lại: 7.781 người, đạt 52,54% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại thành phố).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 105.528 người, đạt 100,00%; Mũi 2: 105.480 người, đạt 99,95% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại thành phố).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 46.633 người; Mũi nhắc lại lần 1: 88.437 người. Mũi nhắc lại lần 2: 31.269 người.

- Huyện Văn Bàn

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 13.089 người, đạt 94,12%; Mũi 2: 9.427 người, đạt 67,79% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.987 người, đạt 100,00%; Mũi 2: 9.538 người, đạt 95,50%; Mũi nhắc lại: 6.299 người, đạt 63,07% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 62.967người, đạt 10,00%; Mũi 2: 61.215 người, đạt 97,22% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 38.478 người; Mũi nhắc lại lần 1: 43.781 người. Mũi nhắc lại lần 2: 15.610 người.

5. Đánh giá phân loại cấp độ dịch tại Lào Cai theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế

Cấp độ 1: 152/152 xã/phường/thị trấn.

Chi tiết xem tại đường link:

https://syt.laocai.gov.vn/tinh-hinh-dich-benh-do-virus-ncov/ket-qua-danh-gia-phan-loai-cap-do-dich-tinh-lao-cai-cap-nhat-tu-ngay-22-28-8-2022-801728

Tiểu ban Truyền thông