Bản tin số 401 về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai tính đến ngày 31/7/2022

1. Thông tin về ca mắc COVID-19

Tổng số F0 ghi nhận mới từ ngày 25/7-31/7/2022: 192 trường hợp (tăng 37 ca so với tuần trước). Trong đó:

- Thành phố Lào Cai: 110 trường hợp.

- Huyện Văn Bàn: 30 trường hợp.

- Huyện Bảo Thắng: 20 trường hợp

- Huyện Bát Xát: 15 trường hợp.

- Huyện Bảo Yên: 10 trường hợp.

- Thị xã Sa Pa: 04 trường hợp.

- Huyện Mường Khương: 03 trường hợp.

2. Luỹ kế bệnh nhân khỏi và đang điều trị: 182.887 bệnh nhân. Trong đó: 182.721 bệnh nhân đã điều trị khỏi; 166 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Lào Cai.

3. Công tác điều trị

3.1. Tổng số: 166 bệnh nhân. Trong đó:

- Điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh: 03 bệnh nhân.

- Điều trị tại bệnh viện tuyến huyện: 07 bệnh nhân.

- Điều trị tại nhà: 156 bệnh nhân (Thành phố Lào Cai: 101 bệnh nhân; Thị xã Sa Pa: 03 bệnh nhân; Huyện Bảo Thắng: 13 bệnh nhân; Huyện Bảo Yên: 04 bệnh nhân; Huyện Bát Xát: 07 bệnh nhân; Huyện Mường Khương: 04 bệnh nhân; Huyện Văn Bàn: 24 bệnh nhân).

3.2. Tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân

- Không có triệu chứng: 163 trường hợp.

- Triệu chứng nhẹ: 03 trường hợp.

4. Công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

4.1. Tổng số mũi tiêm được: 2.030.040 mũi tiêm 

- Tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi:

+ Mũi 1: 97.345 người (chiếm 83,18% trẻ trong độ tuổi đủ điều kiện tiêm).

+ Mũi 2: 58.748 người (chiếm 50,2% trẻ đã tiêm mũi 1).

- Tiêm cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi:

+ Mũi 1: 84.420 người (chiếm 99,53% dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi).

+ Mũi 2: 81.837 người (chiếm 96,48% dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi).

+ Mũi nhắc lại: 34.625 (chiếm 40,82% dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi).

- Tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên:

+ Mũi 1: 483.321 người (chiếm 99,77% dân số 18 tuổi trở lên).

+ Mũi 2: 478.135 người (chiếm 99,1% dân số 18 tuổi trở lên).

- Số người tiêm mũi 3: 713.609 người. Trong đó:

+ Số người tiêm mũi bổ sung: 260.676 người.

+ Số người tiêm mũi nhắc lại: 378.187 người.

+ Số người tiêm mũi nhắc lại lần 2: 74.746 người.

4.2. Chi tiết số liệu tiêm chủng tại các địa phương

- Huyện Bảo Thắng

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 13.248 người, đạt 86,62%; Mũi 2: 7.657 người, đạt 50,06% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.906 người, đạt 100%; Mũi 2: 9.814 người, đạt 99,07%; Mũi nhắc lại: 5.523, đạt 55,75% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 72.780 người, đạt 99,82%; Mũi 2: 72.773 người, đạt 99,81% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 45.579 người; Mũi nhắc lại lần 1: 59.081 người. Mũi nhắc lại lần 2: 9.517 người.

- Huyện Bảo Yên

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 10.373 người, đạt 82,84%; Mũi 2: 5.261 người, đạt 42,02 % (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.778 người, đạt 99,31%; Mũi 2: 9.633 người, đạt 97,84%; Mũi nhắc lại: 4.127 người, đạt 41,92% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 53.812 người, đạt 99,66%; Mũi 2: 53.468 người, đạt 99,02% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 34.933 người; Mũi nhắc lại lần 1: 38.729 người. Mũi nhắc lại lần 2: 5.918 người.

- Huyện Bát Xát

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 11.767 người, đạt 90,97%; Mũi 2: 8.351 người, đạt 64,56% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.469 người, đạt 98,97%; Mũi 2: 9.228 người, đạt 96,45%; Mũi nhắc lại: 4.814 người, đạt 50,31% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 49.014 người, đạt 99,65%; Mũi 2: 48.660 người, đạt 98,93% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 30.641 người; Mũi nhắc lại lần 1: 45.052 người. Mũi nhắc lại lần 2: 6.794 người.

- Huyện Bắc Hà

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 10.020 người, đạt 86,27%; Mũi 2: 6.282 người, đạt 54,09% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 8.384 người, đạt 99,90%; Mũi 2: 8.036 người, đạt 95,76%; Mũi nhắc lại: 4.270 người, đạt 50,88% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 40.937 người, đạt 99,78%; Mũi 2: 40.553 người, đạt 98,84% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 16.645 người; Mũi nhắc lại lần 1: 32.909 người. Mũi nhắc lại lần 2: 7.709 người.

- Huyện Mường Khương

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 10.375 người, đạt 91,95%; Mũi 2: 7.349 người, đạt 65,13% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 7.547 người, đạt 100,00%; Mũi 2: 7.207 người, đạt 95,15%; Mũi nhắc lại: 3.853 người, đạt 50,87% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 34.449 người, đạt 99,58%; Mũi 2: 34.345 người, đạt 99,28% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 21.610 người; Mũi nhắc lại lần 1: 24.649 người. Mũi nhắc lại lần 2: 4.250 người.

- Thị xã Sa Pa

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 9.603 người, đạt 83,48%; Mũi 2: 5.723 người, đạt 49,75% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại thị xã).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.583 người, đạt 98,36%; Mũi 2: 9.122 người, đạt 93,63%; Mũi nhắc lại: 1.794 người, đạt 18,41% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại thị).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 41.518 người, đạt 99,13%; Mũi 2: 41.439 người, đạt 98,94% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại thị xã).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 16.858 người; Mũi nhắc lại lần 1: 32.853 người. Mũi nhắc lại lần 2: 6.186 người.

- Huyện Si Ma Cai

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 5.236 người, đạt 78,65%; Mũi 2: 3.486 người, đạt 52,37% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 5.020 người, đạt 99,17%; Mũi 2: 4.782 người, đạt 94,47%; Mũi nhắc lại: 1.342 người, đạt 26,51% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 20.399 người, đạt 99,83%; Mũi 2: 20.328 người, đạt 99,48% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 9.377 người; Mũi nhắc lại lần 1: 16.795 người. Mũi nhắc lại lần 2: 3.618 người.

- Thành phố Lào Cai

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 15.033 người, đạt 70,54%; Mũi 2: 8.201 người, đạt 38,48% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại thành phố).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 14.782 người, đạt 99,86%; Mũi 2: 14.719 người, đạt 99,43%; Mũi nhắc lại: 4.368 người, đạt 29,51% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại thành phố).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 105.496 người, đạt 99,99%; Mũi 2: 105.451 người, đạt 99,95% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại thành phố).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 46.633 người; Mũi nhắc lại lần 1: 86.577 người. Mũi nhắc lại lần 2: 25.389 người.

- Huyện Văn Bàn

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 11.690 người, đạt 84,06%; Mũi 2: 6.438 người, đạt 46,30% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.924 người, đạt 99,98%; Mũi 2: 9.296 người, đạt 93,65%; Mũi nhắc lại: 4.534 người, đạt 45,68% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 62.916 người, đạt 100%; Mũi 2: 61.118 người, đạt 97,14% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 38.400 người; Mũi nhắc lại lần 1: 41.542 người. Mũi nhắc lại lần 2: 5.365 người.

5. Đánh giá phân loại cấp độ dịch tại Lào Cai theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế

Cấp độ 1: 152/152 xã/phường/thị trấn.

Chi tiết xem tại đường link:

https://syt.laocai.gov.vn/tinh-hinh-dich-benh-do-virus-ncov/ket-qua-danh-gia-phan-loai-cap-do-dich-tinh-lao-cai-cap-nhat-tu-ngay-25-31-7-2022-753151

Tiểu ban Truyền thông