Hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp cho hộ nghèo, cận nghèo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mới ban hành Thông tư số 04/2022/TT-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Hỗ trợ người nghèo phát triển sản xuất nông nghiệp.

Theo đó, Thông tư hướng dẫn nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp gồm: Hỗ trợ sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp; Hỗ trợ phát triển hệ thống lương thực, thực phẩm đủ dinh dưỡng; Tập huấn, tư vấn quản lý tiêu thụ nông sản, đồng thời thí điểm, nhân rộng các giải pháp sáng kiến phát triển nông nghiệp gắn với chuỗi giá trị hiệu quả.

Đối tượng áp dụng các chính sách này là lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, người khuyết tật trên phạm vi cả nước; người dân sống trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo. Hộ nghèo là người dân tộc thiểu số, hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng, phụ nữ thuộc hộ nghèo.

Thông tư cũng quy định nguyên tắc, phương thức hỗ trợ, theo đó, việc hỗ trợ đúng đối tượng, nội dung quy định tại điểm a mục 3 phần III Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ phát triển hệ thống lương thực, thực phẩm đảm bảo đủ dinh dưỡng thực hiện theo dự án.

Nguyễn Thảo

Tin Liên Quan

Cách xếp lương viên chức chuyên ngành lưu trữ

Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 07/2022/TT-BNV quy định chức danh, mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, thi hoặc xét thăng hạng, bổ nhiệm và xếp lương viên chức chuyên ngành lưu trữ.

Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Bộ Tài chính mới ban hành Thông tư số 46/2022/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Giảm thời gian thẩm định và cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng

Bộ Thông tin và Truyền thông mới ban hành Thông tư số 10/2022/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2018/TT-BTTTT ngày 15/10/2018 quy định Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng.

Hướng dẫn sử dụng kinh phí cho công tác điều ước quốc tế

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 43/2022/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế.

Phê duyệt Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững 2021-2025

Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 809/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 với tổng nguồn vốn thực hiện dự kiến 78.585 tỷ đồng.

Xây dựng cơ sở dữ liệu việc tìm người - người tìm việc cho lao động thuộc hộ nghèo

Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội mới ban hành Thông tư số 11/2022/TT-BLĐTBXH hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ việc làm bền vững thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.