Bản tin số 398 về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai tính đến ngày 10/7/2022

1. Thông tin về ca mắc COVID-19

Tổng số F0 ghi nhận mới từ ngày 04/7 – 10/7/2022: 109 trường hợp. Trong đó:

- Thành phố Lào Cai: 47 trường hợp.

- Huyện Bảo Thắng: 18 trường hợp.

- Huyện Bát Xát: 14 trường hợp.

- Thị xã Sa Pa: 08 trường hợp.

- Huyện Bảo Yên: 07 trường hợp.

- Huyện Văn Bàn: 05 trường hợp.

- Huyện Si Ma Cai: 04 trường hợp.

- Huyện Bắc Hà: 03 trường hợp.

- Huyện Mường Khương: 03 trường hợp.

2. Luỹ kế bệnh nhân khỏi và đang điều trị: 182.411 bệnh nhân. Trong đó: 182.310 bệnh nhân đã điều trị khỏi; 101 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Lào Cai.

3. Công tác điều trị

3.1. Tổng số: 101 bệnh nhân. Trong đó:

- Điều trị tại bệnh viện tuyến huyện: 02 bệnh nhân.

- Điều trị tại nhà: 99 bệnh nhân (Thành phố Lào Cai: 47 bệnh nhân; Thị xã Sa Pa: 08 bệnh nhân; Huyện Bảo Thắng: 17 bệnh nhân; Huyện Bảo Yên: 03 bệnh nhân; Huyện Bắc Hà: 04 bệnh nhân; Huyện Bát Xát: 10 bệnh nhân; Huyện Văn Bàn: 05 bệnh nhân; Huyện Mường Khương 02; Huyện Si Ma Cai: 03 bệnh nhân).

3.2. Tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân

- Không có triệu chứng: 101 trường hợp.

4. Công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

4.1. Tổng số mũi tiêm được: 1.930.930 mũi tiêm 

- Tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi:

+ Mũi 1: 79.903 người (chiếm 80,75% trẻ trong độ tuổi đủ điều kiện tiêm).

+ Mũi 2: 38.144 người (chiếm 47,74% trẻ đã tiêm mũi 1).

- Tiêm cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi:

+ Mũi 1: 83.931 người (chiếm 99,40% dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi).

+ Mũi 2: 80.813 người (chiếm 95,71% dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi).

- Tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên:

+ Mũi 1: 481.072 người (chiếm 99,74% dân số 18 tuổi trở lên).

+ Mũi 2: 477.735 người (chiếm 99,05% dân số 18 tuổi trở lên).

- Số người tiêm mũi 3: 677.113 người. Trong đó:

+ Số người tiêm mũi bổ sung: 260.512 người.

+ Số người tiêm mũi nhắc lại: 367.902 người.

+ Số người tiêm mũi nhắc lại lần 2: 48.699 người.

4.2. Chi tiết số liệu tiêm chủng tại các địa phương

- Huyện Bảo Thắng

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 9.828 người, đạt 76,97%; Mũi 2: 5.127 người, đạt 52,17% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.906 người, đạt 100%; Mũi 2: 9.566 người, đạt 96,57%; Mũi nhắc lại: 3.498, đạt 35,31% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 72.725 người, đạt 99,74%; Mũi 2: 72.720 người, đạt 99,73% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 45.563 người; Mũi nhắc lại lần 1: 57.840 người. Mũi nhắc lại lần 2: 5.469 người.

- Huyện Bảo Yên

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 7.932 người, đạt 76,49 %; Mũi 2: 2.910 người, đạt 36,69 % (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.703 người, đạt 99,53%; Mũi 2: 9.490 người, đạt 97,34%; Mũi nhắc lại: 2.043 người, đạt 24,65% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 53.769 người, đạt 99,63%; Mũi 2: 53.987 người, đạt 98,97% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 34.924 người; Mũi nhắc lại lần 1: 37.809 người. Mũi nhắc lại lần 2: 3.563 người.

- Huyện Bát Xát

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 9.845 người, đạt 88,29 %; Mũi 2: 5.319 người, đạt 54,03% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.390 người, đạt 98,60%; Mũi 2: 9.157 người, đạt 96,16%; Mũi nhắc lại: 314 người, đạt 3,30% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 49.005 người, đạt 99,64%; Mũi 2: 48.621 người, đạt 98,86% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 30.588 người; Mũi nhắc lại lần 1: 44.179 người. Mũi nhắc lại lần 2: 4.168 người.

- Huyện Bắc Hà

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 8.294 người, đạt 81,86 %; Mũi 2: 4.293 người, đạt 51,76% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 8.352 người, đạt 99,88%; Mũi 2: 7.973 người, đạt 95,35%; Mũi nhắc lại: 2.517 người, đạt 30,10% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 40.909 người, đạt 99,76%; Mũi 2: 40.495 người, đạt 98,75% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 16.645 người; Mũi nhắc lại lần 1: 30.229 người. Mũi nhắc lại lần 2: 3.887 người.

- Huyện Mường Khương

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 9.843 người, đạt 99,49%; Mũi 2: 5.848 người, đạt 59,41% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 7.501 người, đạt 99,29%; Mũi 2: 7.095 người, đạt 93,91%; Mũi nhắc lại: 469 người, đạt 6,21% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 34.447 người, đạt 99,58%; Mũi 2: 34.341 người, đạt 99,27% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 21.598 người; Mũi nhắc lại lần 1: 23.895 người. Mũi nhắc lại lần 2: 3.228 người.

- Thị xã Sa Pa

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 8.610 người, đạt 78,73 %; Mũi 2: 3.501 người, đạt 40,66 % (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại thị xã).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.534 người, đạt 97,85%; Mũi 2: 9.019 người, đạt 92,57%; Mũi nhắc lại: 154 người, đạt 1,58% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại thị).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 41.514 người, đạt 99,12%; Mũi 2: 41.397 người, đạt 98,84% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại thị xã).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 16.858 người; Mũi nhắc lại lần 1: 31.977 người. Mũi nhắc lại lần 2: 4.092 người.

- Huyện Si Ma Cai

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 4.709 người, đạt 77,74 %; Mũi 2: 2.645 người, đạt 56,17 % (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 4.991 người, đạt 99,38%; Mũi 2: 4.689 người, đạt 93,37%; Mũi nhắc lại: 283 người, đạt 5,64% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 20.351 người, đạt 99,82%; Mũi 2: 20.269 người, đạt 99,42% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 9.370 người; Mũi nhắc lại lần 1: 16.070 người. Mũi nhắc lại lần 2: 1.994 người.

- Thành phố Lào Cai

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 11,486 người, đạt 70,51 %; Mũi 2: 4.534 người, đạt 39,47 % (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại thành phố).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 14.768 người, đạt 99,86%; Mũi 2: 14.702 người, đạt 99,41%; Mũi nhắc lại: 354 người, đạt 2,39% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại thành phố).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 105.473 người, đạt 99,99%; Mũi 2: 105.424 người, đạt 99,95% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại thành phố).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 46.633 người; Mũi nhắc lại lần 1: 85.643 người. Mũi nhắc lại lần 2: 19.138 người.

- Huyện Văn Bàn

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 9.356 người, đạt 82,41 %; Mũi 2: 3.967 người, đạt 42,40 % (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.786 người, đạt 99,98%; Mũi 2: 9.122 người, đạt 93,20%; Mũi nhắc lại: 2.227 người, đạt 22,75|% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 62.879 người, đạt 99,97%; Mũi 2: 61.055 người, đạt 97,07% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 38.333 người; Mũi nhắc lại lần 1: 40.260 người. Mũi nhắc lại lần 2: 3.160 người.

5. Đánh giá phân loại cấp độ dịch tại Lào Cai theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế

Cấp độ 1: 152/152 xã/phường/thị trấn.

Chi tiết xem tại đường link:

https://syt.laocai.gov.vn/tinh-hinh-dich-benh-do-virus-ncov/ket-qua-danh-gia-phan-loai-danh-gia-cap-do-dich-tinh-lao-cai-cap-nhat-den-ngay-10-7-2022-744039

 

Tiểu ban Truyền thông