Bản tin số 397 về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai tính đến ngày 03/7/2022

1. Thông tin về ca mắc COVID-19

Tổng số F0 ghi nhận mới từ ngày 27/6 – 03/7/2022: 150 trường hợp. Trong đó:

- Thành phố Lào Cai: 74 trường hợp.

- Huyện Bảo Thắng: 25 trường hợp.

- Huyện Bắc Hà: 06 trường hợp.

- Huyện Văn Bàn: 13 trường hợp. 

 - Huyện Bảo Yên: 03 trường hợp.

- Huyện Bát Xát: 10 trường hợp.

- Thị xã Sa Pa: 11 trường hợp.

- Huyện Si Ma Cai: 01 trường hợp.

- Huyện Mường Khương: 07 trường hợp.

2. Luỹ kế bệnh nhân khỏi và đang điều trị: 182.302 bệnh nhân. Trong đó: 182.170 bệnh nhân đã điều trị khỏi; 132 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Lào Cai.

3. Công tác điều trị

3.1. Tổng số: 132 bệnh nhân. Trong đó:

- Điều trị tại bệnh viện tuyến huyện: 08 bệnh nhân.

- Điều trị tại nhà: 124 bệnh nhân (Thành phố Lào Cai: 68 bệnh nhân; Thị xã Sa Pa: 08 bệnh nhân; Huyện Bảo Thắng: 19 bệnh nhân; Huyện Bảo Yên: 07 bệnh nhân; Huyện Bắc Hà: 01 bệnh nhân; Huyện Bát Xát: 07 bệnh nhân; Huyện Văn Bàn: 10 bệnh nhân; Huyện Mường Khương 04).

3.2. Tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân

- Không có triệu chứng: 128 trường hợp.

- Có triệu chứng nhẹ: 04 trường hợp.

4. Công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

4.1. Tổng số mũi tiêm được: 1.922.122 mũi tiêm 

- Tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi:

+ Mũi 1: 71.828 người (chiếm 77,64% trẻ trong độ tuổi đủ điều kiện tiêm).

+ Mũi 2: 30.804 người (chiếm 45,30% trẻ đã tiêm mũi 1).

- Tiêm cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi:

+ Mũi 1: 83.866 người (chiếm 99,33% dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi).

+ Mũi 2: 80.766 người (chiếm 95,65 % dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi).

- Tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên:

+ Mũi 1: 481.063 người (chiếm 99,74% dân số 18 tuổi trở lên).

+ Mũi 2: 477.722 người (chiếm 99,05% dân số 18 tuổi trở lên).

- Số người tiêm mũi 3: 675.366 người. Trong đó:

+ Số người tiêm mũi bổ sung: 260.512 người.

+ Số người tiêm mũi nhắc lại: 367.225 người.

+ Số người tiêm mũi nhắc lại lần 2: 47.629 người.

4.2. Chi tiết số liệu tiêm chủng tại các địa phương

- Huyện Bảo Thắng

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 9.651 người, đạt 75,58%; Mũi 2: 5.021 người, đạt 52,03% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.906 người, đạt 100%; Mũi 2: 9.566 người, đạt 96,57% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 72.725 người, đạt 99,74%; Mũi 2: 72.720 người, đạt 99,73% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 45.563 người; Mũi nhắc lại lần 1: 57.835 người. Mũi nhắc lại lần 2: 5.451 người.

- Huyện Bảo Yên

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 7.932 người, đạt 76,49 %; Mũi 2: 2.875 người, đạt 36,25 % (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.703 người, đạt 99,53%; Mũi 2: 9.490 người, đạt 97,34% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 53.769 người, đạt 99,63%; Mũi 2: 53.413 người, đạt 98,97% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 34.924 người; Mũi nhắc lại lần 1: 37.808 người. Mũi nhắc lại lần 2: 3.563 người.

- Huyện Bát Xát

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 9.845 người, đạt 88,29 %; Mũi 2: 5.319 người, đạt 54,03% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.390 người, đạt 98,60%; Mũi 2: 9.157 người, đạt 96,16% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 49.005 người, đạt 99,64%; Mũi 2: 48.621 người, đạt 98,86% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 30.588 người; Mũi nhắc lại lần 1: 44.179 người. Mũi nhắc lại lần 2: 4.168 người.

- Huyện Bắc Hà

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 8.294 người, đạt 81,86 %; Mũi 2: 4.293 người, đạt 51,76% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 8.352 người, đạt 99,88%; Mũi 2: 7.973 người, đạt 95,35% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 40.909 người, đạt 99,76%; Mũi 2: 40.495 người, đạt 98,75% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 16.645 người; Mũi nhắc lại lần 1: 30.229 người. Mũi nhắc lại lần 2: 3.887 người.

- Huyện Mường Khương

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 8.717 người, đạt 88,11%; Mũi 2: 4.349 người, đạt 49,89% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 7.501 người, đạt 99,29%; Mũi 2: 7.095 người, đạt 93,91% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 34.447 người, đạt 99,58%; Mũi 2: 34.341 người, đạt 99,27% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 21.598 người; Mũi nhắc lại lần 1: 23.895 người. Mũi nhắc lại lần 2: 3.228 người.

- Thị xã Sa Pa

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 8.448 người, đạt 77,25 %; Mũi 2: 3.394 người, đạt 40,18 % (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại thị xã).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.533 người, đạt 97,64%; Mũi 2: 9.019 người, đạt 92,57% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại thị).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 41.514 người, đạt 99,12%; Mũi 2: 41.397 người, đạt 98,84% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại thị xã).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 16.858 người; Mũi nhắc lại lần 1: 31.951 người. Mũi nhắc lại lần 2: 3.978 người.

- Huyện Si Ma Cai

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 4.613 người, đạt 76,16 %; Mũi 2: 2.371 người, đạt 51,40 % (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 4.989 người, đạt 99,34%; Mũi 2: 4.689 người, đạt 93,37% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 20.348 người, đạt 99,82%; Mũi 2: 20.266 người, đạt 99,42% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 9.370 người; Mũi nhắc lại lần 1: 16.064 người. Mũi nhắc lại lần 2: 1.972 người.

- Thành phố Lào Cai

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 10,044 người, đạt 61,66 %; Mũi 2: 3.905 người, đạt 38,88 % (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại thành phố).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 14.768 người, đạt 99,86%; Mũi 2: 14.701 người, đạt 99,40% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại thành phố).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 105.467 người, đạt 99,99%; Mũi 2: 105.414 người, đạt 99,94% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại thành phố).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 46.633 người; Mũi nhắc lại lần 1: 85.576 người. Mũi nhắc lại lần 2: 18.320 người.

- Huyện Văn Bàn

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 9.284 người, đạt 81,78 %; Mũi 2: 3.277 người, đạt 35,30 % (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.782 người, đạt 99,96%; Mũi 2: 9.118 người, đạt 93,17% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 62.879 người, đạt 99,97%; Mũi 2: 61.055 người, đạt 97,07% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 38.333 người; Mũi nhắc lại lần 1: 40.234 người. Mũi nhắc lại lần 2: 3.062 người.

5. Đánh giá phân loại cấp độ dịch tại Lào Cai theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế

Cấp độ 1: 152/152 xã/phường/thị trấn.

Chi tiết xem tại đường link:

https://syt.laocai.gov.vn/tinh-hinh-dich-benh-do-virus-ncov/ket-qua-danh-gia-phan-loai-danh-gia-cap-do-dich-tinh-lao-cai-cap-nhat-den-ngay-03-7-2022-743486

 

Tiểu ban Truyền thông