Bản tin số 396 về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai tính đến ngày 26/6/2022

1. Thông tin về ca mắc COVID-19

Tổng số F0 ghi nhận mới từ ngày 20/6 - 26/6/2022: 184 trường hợp. Trong đó:

- Thành phố Lào Cai: 91 trường hợp.

- Huyện Bảo Thắng: 29 trường hợp.

- Huyện Bắc Hà: 16 trường hợp.

- Huyện Văn Bàn: 15 trường hợp. 

 - Huyện Bảo Yên: 12 trường hợp.

- Huyện Bát Xát: 11 trường hợp.

- Thị xã Sa Pa: 10 trường hợp.

- Huyện Si Ma Cai: 0 trường hợp.

- Huyện Mường Khương: 0 trường hợp.

2. Luỹ kế bệnh nhân khỏi và đang điều trị: 182.152 bệnh nhân. Trong đó: 181.992 bệnh nhân đã điều trị khỏi; 160 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Lào Cai.

3. Công tác điều trị

3.1. Tổng số: 160 bệnh nhân. Trong đó:

- Điều trị tại bệnh viện tuyến huyện: 09 bệnh nhân.

- Điều trị tại nhà: 151 bệnh nhân (Thành phố Lào Cai: 83 bệnh nhân; Thị xã Sa Pa: 05 bệnh nhân; Huyện Bảo Thắng: 21 bệnh nhân; Huyện Bảo Yên: 10 bệnh nhân; Huyện Bắc Hà: 12 bệnh nhân; Huyện Bát Xát: 12 bệnh nhân; Huyện Văn Bàn: 08 bệnh nhân).

3.2. Tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân

- Không có triệu chứng: 154 trường hợp.

- Có triệu chứng nhẹ: 06 trường hợp.

4. Công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

4.1. Tổng số mũi tiêm được: 1.885.161 mũi tiêm 

- Tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi:

+ Mũi 1: 71.814 người (chiếm 84,02% trẻ trong độ tuổi đủ điều kiện tiêm).

+ Mũi 2: 30.378 người (chiếm 42,30% trẻ đã tiêm mũi 1).

- Tiêm cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi:

+ Mũi 1: 83.692 người (chiếm 99,30% dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi).

+ Mũi 2: 80.484 người (chiếm 95,49 % dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi).

- Tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên:

+ Mũi 1: 480.940 người (chiếm 99,74% dân số 18 tuổi trở lên).

+ Mũi 2: 477.463 người (chiếm 99,02% dân số 18 tuổi trở lên).

- Số người tiêm mũi 3: 659.255 người. Trong đó:

+ Số người tiêm mũi bổ sung: 260.276 người.

+ Số người tiêm mũi nhắc lại: 362.260 người.

+ Số người tiêm mũi nhắc lại lần 2: 36.719 người.

4.2. Chi tiết số liệu tiêm chủng tại các địa phương

- Huyện Bảo Thắng

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 8.851 người, đạt 90,81%; Mũi 2: 4.662 người, đạt 52,67% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.869 người, đạt 100%; Mũi 2: 9.527 người, đạt 96,53% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 72.713 người, đạt 99,72%; Mũi 2: 72.706 người, đạt 99,71% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 45.562 người; Mũi nhắc lại lần 1: 57.255 người. Mũi nhắc lại lần 2: 3.739 người.

- Huyện Bảo Yên

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 7.407 người, đạt 87,56%; Mũi 2: 2.457 người, đạt 33,17% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.684 người, đạt 99,60%; Mũi 2: 9.444 người, đạt 97,13% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 53.747 người, đạt 99,61%; Mũi 2: 53.380 người, đạt 98,93% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 34.911 người; Mũi nhắc lại lần 1: 36.953 người. Mũi nhắc lại lần 2: 2.214 người.

- Huyện Bát Xát

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 9.341 người, đạt 89,78%; Mũi 2: 4.849 người, đạt 51,91% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.318 người, đạt 97,94%; Mũi 2: 9.081 người, đạt 95,45% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 48.987 người, đạt 99,61%; Mũi 2: 48.592 người, đạt 98,81% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 30.584 người; Mũi nhắc lại lần 1: 43.216 người. Mũi nhắc lại lần 2: 3.534 người.

- Huyện Bắc Hà

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 7.506 người, đạt 82,09 %; Mũi 2: 3.434 người, đạt 45,75% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 8.336 người, đạt 99,90%; Mũi 2: 7.942 người, đạt 95,18% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 40.890 người, đạt 99,75%; Mũi 2: 40.448 người, đạt 98,67% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 16.645 người; Mũi nhắc lại lần 1: 29.301 người. Mũi nhắc lại lần 2: 1.947 người.

- Huyện Mường Khương

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 8.717 người, đạt 97,40%; Mũi 2: 4.349 người, đạt 49,89% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 7.497 người, đạt 99,23%; Mũi 2: 7.085 người, đạt 93,78% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 34.419 người, đạt 99,52%; Mũi 2: 34.313 người, đạt 99,21% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 21.586 người; Mũi nhắc lại lần 1: 23.240 người. Mũi nhắc lại lần 2: 2.684 người.

- Thị xã Sa Pa

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 8.124 người, đạt 90,11%; Mũi 2: 3.039 người, đạt 37,41% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại thị xã).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.513 người, đạt 97,64%; Mũi 2: 8.993 người, đạt 92,30% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại thị).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 41.514 người, đạt 99,12%; Mũi 2: 41.392 người, đạt 98,83% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại thị xã).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 16.858 người; Mũi nhắc lại lần 1: 31.589 người. Mũi nhắc lại lần 2: 2.870 người.

- Huyện Si Ma Cai

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 4.438 người, đạt 75,53%; Mũi 2: 2.105 người, đạt 47,43% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 4.983 người, đạt 99,32%; Mũi 2: 4.678 người, đạt 93,24% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 20.340 người, đạt 100%; Mũi 2: 20.218 người, đạt 99,40% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 9.367 người; Mũi nhắc lại lần 1: 15.702 người. Mũi nhắc lại lần 2: 1.282 người.

- Thành phố Lào Cai

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 8.991 người, đạt 64,58%; Mũi 2: 3.366 người, đạt 37,44% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại thành phố).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 14.766 người, đạt 99,86%; Mũi 2: 14.691 người, đạt 99,35% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại thành phố).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 105.461 người, đạt 99,99%; Mũi 2: 105.388 người, đạt 99,92% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại thành phố).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 46.633 người; Mũi nhắc lại lần 1: 85.427 người. Mũi nhắc lại lần 2: 16.285 người.

- Huyện Văn Bàn

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 8.439 người, đạt 84,77%; Mũi 2: 2.117 người, đạt 25,09 % (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.726 người, đạt 99,97%; Mũi 2: 9.043 người, đạt 92,95% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 62.869 người, đạt 100%; Mũi 2: 61.026 người, đạt 97,07% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 38.130 người; Mũi nhắc lại lần 1: 39.577 người. Mũi nhắc lại lần 2: 2.164 người.

5. Đánh giá phân loại cấp độ dịch tại Lào Cai theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế

Cấp độ 1: 152/152 xã/phường/thị trấn.

Chi tiết xem tại đường link:

https://syt.laocai.gov.vn/1222/27362/74091/668436/tinh-hinh-dich-benh-do-virus-ncov/ket-qua-danh-gia-phan-loai-cap-do-dich-tinh-lao-cai-cap-nhat-den-ngay-26-6-2022

 

Tiểu ban Truyền thông