Bản tin số 395 Về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai tính đến ngày 19/6/2022

 1. Thông tin về ca mắc COVID-19

Tổng số F0 ghi nhận mới từ ngày 13/6 - 19/6/2022: 197 trường hợp. Trong đó:

- Thành phố Lào Cai: 102 trường hợp.

- Huyện Bắc Hà: 29 trường hợp.

- Huyện Bảo Thắng: 22 trường hợp.

- Huyện Văn Bàn: 11 trường hợp.  

- Huyện Bát Xát: 11 trường hợp.

- Huyện Bảo Yên: 09 trường hợp.

- Thị xã Sa Pa: 05 trường hợp.

- Huyện Si Ma Cai: 04 trường hợp.

- Huyện Mường Khương: 04 trường hợp.

2. Luỹ kế bệnh nhân khỏi và đang điều trị: 181.968 bệnh nhân. Trong đó: 181.764 bệnh nhân đã điều trị khỏi; 204 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Lào Cai.

3. Công tác điều trị

3.1. Tổng số: 204 bệnh nhân. Trong đó:

- Điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh: 0 bệnh nhân.

- Điều trị tại bệnh viện tuyến huyện: 10 bệnh nhân.

- Điều trị tại nhà: 194 bệnh nhân (Thành phố Lào Cai: 110 bệnh nhân; Thị xã Sa Pa: 03 bệnh nhân; Huyện Bảo Thắng: 16 bệnh nhân; Huyện Bảo Yên: 12 bệnh nhân; Huyện Bắc Hà: 28 bệnh nhân; Huyện Bát Xát: 11 bệnh nhân; Huyện Si Ma Cai: 03 bệnh nhân; Huyện Mường Khương: 04 bệnh nhân; Huyện Văn Bàn: 07 bệnh nhân).

3.2. Tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân

- Không có triệu chứng: 198 trường hợp.

- Có triệu chứng nhẹ: 06 trường hợp.

4. Công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

4.1. Tổng số mũi tiêm được: 1.852.651 mũi tiêm 

- Tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi:

+ Mũi 1: 64.578 người (chiếm 75,97% trẻ trong độ tuổi đủ điều kiện tiêm).

+ Mũi 2: 23.051 người (Chiếm 35,69% trẻ đã tiêm mũi 1).

- Tiêm cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi:

+ Mũi 1: 83.415 người (chiếm 99,38% dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi).

+ Mũi 2: 80.135 người (chiếm 95,47 % dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi).

- Tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên:

+ Mũi 1: 480.816 người (chiếm 99,73% dân số 18 tuổi trở lên).

+ Mũi 2: 477.208 người (chiếm 98,98% dân số 18 tuổi trở lên).

- Số người tiêm mũi 3: 643.448 người. Trong đó:

+ Số người tiêm mũi bổ sung: 260.075 người.

+ Số người tiêm mũi nhắc lại: 357.771 người.

+ Số người tiêm mũi nhắc lại lần 2: 25.602 người.

4.2. Chi tiết số liệu tiêm chủng tại các địa phương

- Huyện Bảo Thắng

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 7.928 người, đạt 81,34%; Mũi 2: 4.151 người, đạt 52,36% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.838 người, đạt 99,94%; Mũi 2: 9.497 người, đạt 96,48% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 72.684 người, đạt 99,68%; Mũi 2: 72.681 người, đạt 99,68% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 45.551 người; Mũi nhắc lại lần 1: 56.723 người. Mũi nhắc lại lần 2: 2.449 người.

- Huyện Bảo Yên

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 6.701 người, đạt 79,22%; Mũi 2: 2.073 người, đạt 30,94% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.676 người, đạt 99,67%; Mũi 2: 9.424 người, đạt 97,07% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 53.714 người, đạt 99,60%; Mũi 2: 53.345 người, đạt 98,91% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 34.872 người; Mũi nhắc lại lần 1: 36.503 người. Mũi nhắc lại lần 2: 1.526 người.

- Huyện Bát Xát

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 8.696 người, đạt 83,58%; Mũi 2: 3.761 người, đạt 43,25% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.235 người, đạt 99,71%; Mũi 2: 8.984 người, đạt 97,00% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 48.976 người, đạt 99,60%; Mũi 2: 48.573 người, đạt 98,78% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 30.573 người; Mũi nhắc lại lần 1: 42.486 người. Mũi nhắc lại lần 2: 2.649 người.

- Huyện Bắc Hà

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 6.836 người, đạt 74,76 %; Mũi 2: 2.560 người, đạt 37,45% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 8.320 người, đạt 99,82%; Mũi 2: 7.902 người, đạt 94,81% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 40.862 người, đạt 99,73%; Mũi 2: 40.411 người, đạt 98,63% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 16.578 người; Mũi nhắc lại lần 1: 28.928 người. Mũi nhắc lại lần 2: 1.049 người.

- Huyện Mường Khương

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 7.421 người, đạt 87,47%; Mũi 2: 2.556 người, đạt 34,44% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 7.453 người, đạt 98,68%; Mũi 2: 7.041 người, đạt 93,22% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 34.419 người, đạt 99,52%; Mũi 2: 34.313 người, đạt 99,21% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 21.571 người; Mũi nhắc lại lần 1: 22.550 người. Mũi nhắc lại lần 2: 2.173 người.

- Thị xã Sa Pa

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 7.159 người, đạt 79,40%; Mũi 2: 2.026 người, đạt 28,30% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại thị xã).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.469 người, đạt 97,19%; Mũi 2: 8.921 người, đạt 91,56% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại thị).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 41.514 người, đạt 99,12%; Mũi 2: 41.352 người, đạt 98,74% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại thị xã).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 16.858 người; Mũi nhắc lại lần 1: 30.814 người. Mũi nhắc lại lần 2: 1.191 người.

- Huyện Si Ma Cai

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 4.186 người, đạt 71,24%; Mũi 2: 1.791 người, đạt 42,79% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 4.982 người, đạt 99,32%; Mũi 2: 4.673 người, đạt 93,16% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 20.330 người, đạt 99,99%; Mũi 2: 20.179 người, đạt 99,24% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 9.364 người; Mũi nhắc lại lần 1: 15.406 người. Mũi nhắc lại lần 2: 699 người.

- Thành phố Lào Cai

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 7.826 người, đạt 56,21%; Mũi 2: 2.645 người, đạt 33,80% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại thành phố).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 14.762 người, đạt 99,85%; Mũi 2: 14.675 người, đạt 99,26% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại thành phố).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 105.452 người, đạt 99,99%; Mũi 2: 105.345 người, đạt 99,89% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại thành phố).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 46.633 người; Mũi nhắc lại lần 1: 85.194 người. Mũi nhắc lại lần 2: 12.279 người.

- Huyện Văn Bàn

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 7.825 người, đạt 78,60%; Mũi 2: 1.488 người, đạt 19,02 % (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.680 người, đạt 99,92%; Mũi 2: 9.018 người, đạt 93,08% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 62.865 người, đạt 100%; Mũi 2: 61.009 người, đạt 97,05% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 38.075 người; Mũi nhắc lại lần 1: 39.167 người. Mũi nhắc lại lần 2: 1.587 người.

5. Đánh giá phân loại cấp độ dịch tại Lào Cai theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế

Cấp độ 1: 152/152 xã/phường/thị trấn.

Chi tiết xem tại đường link:

https://syt.laocai.gov.vn/1222/27362/74091/667812/tinh-hinh-dich-benh-do-virus-ncov/ket-qua-danh-gia-phan-loai-cap-do-dich-tinh-lao-cai-cap-nhat-den-ngay-19-6-2022

Tiểu ban Truyền thông