Bản tin số 389 về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai tính đến ngày 08/5/2022

1. Thông tin về ca mắc Covid-19

Tổng số F0 ghi nhận mới từ ngày 07-08/5/2022: 159 trường hợp. Trong đó:

- Thành phố Lào Cai: 64 trường hợp.

- Huyện Bảo Thắng: 23 trường hợp.

- Huyện Bảo Yên: 22 trường hợp.

- Huyện Bát Xát: 20 trường hợp.

- Huyện Văn Bàn: 15 trường hợp.   

- Huyện Bắc Hà: 08 trường hợp.

- Huyện Mường Khương: 04 trường hợp.

- Huyện Si Ma Cai : 02 trường hợp

- Thị xã Sa Pa: 01 trường hợp.

2. Luỹ kế bệnh nhân khỏi và đang điều trị: 180.444 bệnh nhân. Trong đó: 179.068 bệnh nhân đã điều trị khỏi; 1.376 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Lào Cai.

3. Công tác điều trị

3.1. Tổng số: 1.376 bệnh nhân. Trong đó:

- Điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh: 04 bệnh nhân.

- Điều trị tại bệnh viện tuyến huyện: 30 bệnh nhân.

- Điều trị tại nhà: 1.342 bệnh nhân (Thành phố Lào Cai: 315 bệnh nhân; Thị xã Sa Pa: 17 bệnh nhân; Huyện Bảo Thắng: 318 bệnh nhân; Huyện Bảo Yên: 268 bệnh nhân; Huyện Bắc Hà: 47 bệnh nhân; Huyện Bát Xát: 280 bệnh nhân; Huyện Si Ma Cai: 07 bệnh nhân; Huyện Mường Khương: 17 bệnh nhân; Huyện Văn Bàn: 73 bệnh nhân).

3.2. Tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân

- Không có triệu chứng: 1.354 trường hợp.

- Có triệu chứng nhẹ: 07 trường hợp.

- Có triệu chứng vừa: 15 trường hợp.

4. Công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

4.1. Tổng số mũi tiêm được: 1.699.142 mũi tiêm 

- Tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 20.488 người.

- Tiêm cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi:

+ Mũi 1: 82.955 người (chiếm 99,39% dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi).

+ Mũi 2: 78.712 người (chiếm 94,32 % dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi).

- Tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên:

+ Mũi 1: 480.057 người (chiếm 99,61% dân số 18 tuổi trở lên).

+ Mũi 2: 475.963 người (chiếm 98,76% dân số 18 tuổi trở lên).

- Số người tiêm mũi 3: 560.958 người. Trong đó:

+ Số người tiêm mũi bổ sung: 260.716 người.

+ Số người tiêm mũi nhắc lại: 300.242 người.

4.2. Chi tiết số liệu tiêm chủng tại các địa phương

- Huyện Bảo Thắng

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 2.982 người, đạt 19,50% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.790 người, đạt 99,45%; Mũi 2: 9.286 người, đạt 94,33% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 72.515 người, đạt 99,45%; Mũi 2: 72.513 người, đạt 99,45% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 45.450 người; Mũi nhắc lại: 48.757 người.

- Huyện Bảo Yên

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 1.645 người, đạt 13,14% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.625 người, đạt 99,70%; Mũi 2: 9.329 người, đạt 96,63% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 53.639 người, đạt 99,55%; Mũi 2: 53.179 người, đạt 98,69% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 34.698 người; Mũi nhắc lại: 31.395 người.

- Huyện Bát Xát

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 2.616 người, đạt 20,22% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.172 người, đạt 99,71%; Mũi 2: 8.787 người, đạt 95,52% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 48.921 người, đạt 99,57%; Mũi 2: 48.405 người, đạt 98,52% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 32.052 người; Mũi nhắc lại: 33.353 người.

- Huyện Bắc Hà

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 2.276 người, đạt 19,60% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 8.291 người, đạt 99,70%; Mũi 2: 7.736 người, đạt 93,03% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 40.797 người, đạt 99,61 %; Mũi 2: 40.247 người, đạt 98,27% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 16.565 người; Mũi nhắc lại: 23.971 người.

- Huyện Mường Khương

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 2.272 người, đạt 19,71% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 7.329 người, đạt 99,69%; Mũi 2: 6.904 người, đạt 93,91% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 34.336 người, đạt 99,36%; Mũi 2: 34.189 người, đạt 98,94% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 21.485 người; Mũi nhắc lại: 17.977 người.

- Thị xã Sa Pa

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 2.337 người, đạt 20,32% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại thị xã).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.431 người, đạt 96,80%; Mũi 2: 8.746 người, đạt 89,77% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại thị xã).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 41.379 người đạt 98,46%; Mũi 2: 41.295 người, đạt 98,26% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại thị xã).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 16.858 người; Mũi nhắc lại: 26.711 người.

- Huyện Si Ma Cai

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 1.335 người, đạt 20,05% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 4.970 người, đạt 100%; Mũi 2: 4.446 người, đạt 89,46% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 20.292 người, đạt 100%; Mũi 2: 20.117 người, đạt 99,14% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 9.288 người; Mũi nhắc lại: 10.936 người.

- Thành phố Lào Cai

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 2.582 người, đạt 12,12% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại thành phố).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 14.735 người, đạt 99,83%; Mũi 2: 14.598 người, đạt 98,90% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại thành phố).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 105.403 người, đạt 99,98%; Mũi 2: 105.406 người, đạt 99,99% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại thành phố).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 46.633 người; Mũi nhắc lại: 76.350 người.

- Huyện Văn Bàn

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 2.443 người, đạt 17,57% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.612 người, đạt 99,85%; Mũi 2: 8.889 người, đạt 92,34% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 62.772 người, đạt 100%; Mũi 2: 60.863 người, đạt 96,96% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 37.687 người; Mũi nhắc lại: 30.610 người.

5. Đánh giá phân loại cấp độ dịch tại Lào Cai theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế

Cấp độ 1: 152/152 xã/phường/thị trấn.

Chi tiết xem tại đường link:               

https://syt.laocai.gov.vn/1222/27362/74091/663896/tinh-hinh-dich-benh-do-virus-ncov/ket-qua-danh-gia-phan-loai-cap-do-dich-tinh-lao-cai-cap-nhat-den-ngay-08-5-2022